Ciech 

Ciech umorzył obligacje wewnątrzgrupowe o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. "Zarząd Ciech (...) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. nastąpiło: umorzenie obligacji wewnątrzgrupowych o wartości nominalnej równej 245 000 000 euro, wyemitowanych w dniu 6 grudnia 2012 r. przez spółkę i objętych przez Ciech Group Financing AB na skutek wykonania przez emitenta opcji przedterminowego wykupu obligacji wewnątrzgrupowych. Kwota przedterminowego wykupu obligacji wewnątrzgrupowych wraz z narosłymi odsetkami wyniosła 263 501 583,33 euro" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka poinformowała o przekazaniu środków niezbędnych do całkowitego wykupu i umorzenia obligacji w wysokości 263 426 061,58 euro, pozyskanych w ramach wypłaty na podstawie umowy kredytów z 29 października 2015 r. Formalne umorzenie obligacji nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r. (bez konieczności podjęcia dodatkowych czynności przez emitenta), podano także.

Synthos 

Synthos Kralupy podpisał umowy z holenderską spółką SABIC Petrochemicals BV na dostawę frakcji C4 o wartości ok.1,026 mld zł, na dostawy butadienu 1,3 o szacunkowej wartości ok. 566 mln zł oraz trzecią umowę - na dostawy rafinatu 1 o wartości ok. 552 mln zł, podała spółka w osobnych komunikatach. Łączna szacunkowa wartość umów sięga 2,144 mld zł. Okres obowiązywania każdej z umów został ustalony od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018. Po tym okresie umowy będą automatycznie przedłużać się o kolejne, roczne okresy, o ile nie zostaną uprzednio wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron.

Kerdos

Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w spółce Kerdos w osobie Józefa Lucjana Syski. >>>>  

Kerdos Group zdecydowała o wniesieniu o umorzenie postępowania i o wycofaniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, podała Kerdos. Nowo powołany zarząd uważa, że mógł on "zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych spółki". >>>> 

Indata Software 

Indata Software kupiła akcje stanowiące 51% udziału w kapitale zakładowym spółki Proximus, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła 9,5 mln zł. >>>> 

Energa  

Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. >>>>  

ING BSK 

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez bank pożyczki podporządkowanej do łącznej wysokości 300 mln euro, podał bank. "Rada nadzorcza upoważniła zarząd ING Banku Śląskiego S.A. do określenia, w ramach powyższego limitu, szczegółowych warunków przedmiotowej pożyczki" - czytamy w komunikacie.

Dekpol 

Dekpol przydzielił 10 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E1, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. "Zarząd Dekpol informuje, iż 27 listopada 2015 roku podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 10 000 sztuk zbywalnych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E1 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty" - czytamy w komunikacie.

Coal Energy   

Coal Energy odnotowało 0,58 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2016 (od 1 lipca do 30 września 2015 r.) wobec 3,95 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Czerwona Torebka, Topmall, Merlin.pl 

Topmall podpisał z Merlin.pl umowę handlową, która zakłada dzierżawę znaku towarowego oraz domeny internetowej Merlin.pl. Topmall chce "wyprowadzić markę Merlin.pl na prostą" oraz odbudowywać zaufanie klientów i dostawców, poinformował prezes Łukasz Szczepański. Według Szczepańskiego, odświeżony Merlin.pl pojawi się w ciągu kilku tygodni.>>>>    

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała aneks do umowy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami), wydłużający termin na uzgodnienie i podpisanie listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet) do 30 listopada, podała spółka. >>>>  

InPost , PGP 

Polska Grupa Pocztowa (PGP) - spółka zależna InPost - zawarła umowę świadczenia usług pocztowych ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie, wartą maksymalnie 50,08 mln zł brutto (Umowa 1) oraz umowę ze Skarbem Państwa - Prokuratorem Generalnym, wartą maksymalnie 15,79 mln zł brutto (Umowa 2), podała spółka. Umowy stanowią przedłużenie wcześniej zawartych kontraktów. >>>>  

Silvano Fashion Group

Silvano Fashion Group odnotował 5,15 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Komputronik 

Komputronik przesunął na 14 grudnia wyznaczony wcześniej na 30 listopada dzień dywidendy, zaś dzień wypłaty dywidendy - na 30 grudnia wobec pierwotnej daty 14 grudnia, podała spółka. >>>>  

Warimpex 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG odnotował 2,33 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,21 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ronson  

U.Dori Group oraz Global City Holdings (GCH) zdecydowały o zatrzymaniu posiadanych akcji Ronsona, podała spółka. "U.Dori Group Ltd. (spółka) oraz Global City Holdings N.V. rozważały strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe N.V. posiadanych przez jednego lub obydwu akcjonariuszy. Spółka niniejszym informuje, iż zarówno spółka, jak i GCH podjęły decyzję o tym, że wspomniany proces przeglądu strategicznych opcji nie będzie kontynuowany i tym samym proces ten został zakończony a spółka oraz GCH zatrzymują posiadane udziały w Ronson" - czytamy w komunikacie. U.Dori Group i GCH posiadają (pośrednio) po 39,8% udziałów w kapitale zakładowym Ronsona. 11 grudnia 2014 r. U. Dori Group i Global City Holdings - dwaj główni akcjonariusze Ronsona - poinformowali, że rozważają strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe. Podali, że zgoda na zawarcie takiej transakcji podlega m.in. wspomnianej wyżej analizie oraz uzależniona jest od zgody właściwych organów obydwu akcjonariuszy.  

Krynica Vitamin 

Zarząd Krynica Vitamin podjął decyzję o realizacji programu inwestycyjnego do końca 2016 r. o wartości 31 mln zł. Celem inwestycji jest podwojenie mocy wytwórczych do 500 mln puszek napojów rocznie, podała spółka. >>>>  

Atal 

Atal wprowadził do sprzedaży 70 lokali w II etapie osiedla Lazurowy Park Bronowice w Krakowie, poinformowała spółka. "Krakowski rynek nieruchomości jest bardzo chłonny i ma przed sobą dobre perspektywy, dlatego decydujemy się tu na kolejne inwestycje. Potwierdzeniem słuszności wprowadzenia do oferty drugiego etapu osiedla, jest sprzedaż w pierwszym etapie - w dwa i pół miesiąca już 30 z 78 lokali znalazło nabywców" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Admiral Boats 

Admiral Boats zawarło z PJW Scandinavia list intencyjny w sprawie uruchomienia produkcji drzwi i ościeżnic stalowych, podała spółka. Szacowane roczne obroty z tytułu umowy to 12 mln zł. "Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca w zakresie uruchomienia w zakładzie produkcyjnym w Tczewie produkcji drzwi stalowych i ościeżnic stalowych oraz dostaw do Danii" - czytamy w komunikacie.

Magellan 

Magellan zawarł z podmiotem medycznym cztery umowy pożyczki o tej samej wartości równej 10 mln zł, podała spółka. "Umowy te są standardową usługą świadczoną przez emitenta w ramach jego podstawowej działalności, a ich szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu" – czytamy w komunikacie.

Famur 

Famur ma aneks do listu intencyjnego z udziałowcami Elgór+Zamet przedłużający wyłączność negocjacyjną na przeprowadzenie planowanej transakcji połączenia do 31 grudnia, podała spółka. "W związku z trwającymi rozmowami dotyczącymi treści umowy inwestycyjnej, strony listu uzgodniły, iż przedłużają wyłączność negocjacyjną Famur na przeprowadzenie planowanej transakcji połączenia Emitenta i Elgór+Zamet oraz uzgodnienie ramowych parametrów planowanej transakcji do dnia 31 grudnia 2015 r." – czytamy w komunikacie.