25 czerwca 2015 r. (PO)

Sejm przyjmuje ustawę o Trybunale Konstytucyjnym wraz z częścią poprawek Senatu. Jedną z nich jest przepis, który pozwala wybrać Sejmowi tej kadencji wszystkich pięciu sędziów TK w miejsce tych, którym kadencje kończą się w 2015 r.

6 sierpnia (PiS)

Andrzej Duda obejmuje urząd prezydenta RP

31 sierpnia (PO)

Ustawa opublikowana 30 lipca wchodzi w życie 31 sierpnia

8 października (PO)

Sejm VII kadencji wybiera na sędziów TK: Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka, Andrzeja Jakubeckiego, Bronisława Sitka oraz Andrzeja Jana Sokalę.

25 października (PiS)

Wybory parlamentarne wygrywa PiS

26 października (PiS)

Posłowie PiS kierują wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie całego szeregu przepisów nowej ustawy o TK. Wśród zaskarżonych przepisów jest oczywiście ten, który pozwolił poprzedniej większości sejmowej wybrać w sumie 1/3 składu TK.

10 listopada (PiS)

Posłowie PiS wycofują wniosek z TK

11 listopada (PiS)

Upływa VII kadencja Sejmu. Większość w obu izbach uzyskuje PiS. Pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości wyboru sędziów TK dokonanego przez Sejm poprzedniej kadencji. Wyraża je m.in. prezydent Andrzej Duda, który od niemal miesiąca wstrzymuje się z odebraniem ślubowania od sędziów wybranych przez poprzedni Sejm.

17 listopada (PO)

Posłowie PO składają wniosek o zbadanie ustawy o TK z 25 czerwca. Wniosek jest identycznej treści, jak ten złożony wcześniej i wycofany przez posłów PiS

19 listopada (PiS)

Sejm w ekspresowym tempie uchwala nowelizację ustawy o TK. Prezydent podpisuje ją już 20 listopada i w tym samym dniu zostaje ona opublikowana w Dzienniku Ustaw

23 listopada (PO)

Do TK wpływa wniosek posłów PO – ale również RPO, a później także Krajowej Rady Sądownictwa i I prezesa Sądu Najwyższego – o uznanie przepisów nowelizacji z 19 listopada za niekonstytucyjne

25 listopada (PiS)

Sejm podejmuje uchwały „w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej” uchwał w sprawie wyboru sędziów, podjętych przez poprzedni parlament

2 grudnia (PiS)

Sejm wybiera na sędziów TK pięć osób zgłoszonych przez PiS; jeszcze w nocy czworo z nich składa ślubowanie przed prezydentem

2 grudnia

Kończy się kadencja sędziego TK Zbigniewa Cieślaka.

3 grudnia (TK)

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Sejm poprzedniej kadencji miał prawo wyznaczyć jedynie trzech sędziów TK. I od tych trzech prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie. Problem w tym, że – do czasu zamknięcia tego wydania gazety – wyrok wciąż nie został formalnie opublikowany w Dzienniku Ustaw

5 grudnia (PiS)

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o TK, o której wczoraj orzekał Trybunał

8 grudnia

Kończy się kadencja sędzi TK Teresy Liszcz.

9 grudnia (TK)

Trybunał orzeka o niekonstytucyjności przepisów pierwszej noweli ustawy o TK uchwalonej już przez Sejm VIII kadencji 19 listopada i potwierdza ważność wyboru 3 sędziów, na których głosowali posłowie Sejmu VII kadencji

22 grudnia (PiS)

Sejm uchwala drugą nowelizację ustawy o Trybunale. Na mocy zawartych w niej przepisów TK ma orzekać w pełnym składzie (min. 13 z 15 sędziów) i podejmować decyzje większością 2/3 głosów. Oprócz tego sprawy mają być rozpatrywane według kolejności ich wpływania

24 grudnia (PiS)

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski występuje o opinię w sprawie drugiej noweli do Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji poprzez Prawo, znanej również jako Komisja Wenecka.

12 stycznia (TK)

Prezes Trybunału dopuszcza do orzekania dwóch (z pięciu) sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji

13 stycznia (KE/KW)

Komisja Europejska wszczyna wobec Polski procedurę ochrony praworządności. Jednym z powodów jest właśnie spór wokół TK; Bruksela wyraża też zaniepokojenie sytuacją mediów publicznych

27 luty (KE/KW)

„Gazeta Wyborcza” publikuje wstępną wersję orzeczenia Komisji Weneckiej, zgodnie z którym grudniowa nowelizacja ustawy o TK znacząco utrudnia jego pracę

9 marca (TK)

Trybunał Konstytucyjny uznaje nowelizację ustawy o TK z 22 grudnia ub. r. za niezgodną z konstytucją, natomiast nie dopatruje się niekonstytucyjności w samym sposobie jej uchwalenia. Rząd nazywa jednak wyrok „komunikatem”, ponieważ nie spełnia formalnych kryteriów orzeczenia TK

11-12 marca (KE/KW)

Na najbliższym posiedzeniu Komisja Wenecka ma przyjąć ostateczny kształt opinii w sprawie grudniowej nowelizacji ustawy o TK