Analizy długookresowe wskazują jednak, że ograniczony zasób dobrze wykształconych osób może odbić się na słabszym wzroście produktywności pracy w polskiej gospodarce, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) o rynku pracy w IV kw. 2015 r.

"W IV kwartale 2015 r. wyraźna poprawa na rynku pracy - dynamiczny wzrost liczby osób pracujących (głównie w usługach), bezrobocie blisko historycznego minimum, przy rosnącej aktywności zawodowej. Co ważne - coraz więcej osób zatrudnionych jest na czas nieokreślony" - czytamy w raporcie.

>>> Czytaj też: Dyplom jest passe. Dwóch na trzech programistów komputerowych to samouki

W IV kw. 2015 r. całkowita liczba pracujących w badaniu BAEL wzrosła, po usunięciu efektów sezonowych, do poziomu ponad 16,2 mln, (tj. 1,6% r/r, dane wyrównane sezonowo), odzwierciedlając wciąż wysoki popyt na pracę. Inaczej, niż w ostatnich dwóch kwartałach, wzrostu tego nie wspomagały zmiany liczby pracujących w rolnictwie. 

Cały wzrost zatrudnienia dotyczył liczby pracujących na umowy na czas nieokreślony, które sukcesywnie zastępują umowy krótkookresowe. Poprawę stabilności warunków zatrudnienia potwierdzają także przepływy na rynku pracy - w tym spadek do rekordowo niskiego poziomu prawdopodobieństwa utraty pracy.

"Podaż pracy ponownie wzrosła, podobnie jak w poprzednim kwartale, głównie na skutek wyższej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym. Oznacza to jednak tylko tymczasowe wyhamowanie spadku liczby aktywnych wynikającego z tendencji demograficznych (starzenie się populacji)" - podano także. 

Według NBP, bezrobocie znajduje się coraz bliżej minimum z 2008 roku, mimo, że jego spadek od III kwartału 2015 r. hamowany był przez wzrost aktywności zawodowej. Po usunięciu efektów sezonowych stopa bezrobocia BAEL spadła względem III kwartału o 0,3 pkt proc. osiągając poziom 7,1%. 

"Dynamika płac w gospodarce w IV kw. 2015 r. wzrosła do 3,2% r/r, tj. ponownie poniżej dynamiki obserwowanej w sektorze przedsiębiorstw (3,9% r/r). Przy niższej wydajności pracy skutkowało to nieznacznie wyższym niż przed kwartałem tempem wzrostu jednostkowych kosztów pracy (0,9% r/r wobec 0,6% r/r)" - podsumowano w raporcie.

>>> Czytaj też: Millenlialsi idą do pracy. Nowe trendy na rynku