"Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu spółki, walne zgromadzenie niniejszym postanawia:

(i) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

(ii) użyć kapitał zapasowy spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069,50 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję spółki wynosi 0,75 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma zostać wyznaczony na 14 lipca, a termin wypłaty - na 2 sierpnia br., podano także.

"W opinii zarządu Agora S.A., spółka posiada wystarczające środki finansowe, na wypłatę dywidendy w wysokości 35,7 mln zł, bez uszczerbku dla bieżącej działalności spółki oraz planowanych lub rozpoczętych działań rozwojowych" - czytamy w uzasadnieniu.

Agora tłumaczy, że wypłata dywidendy w wysokości wyższej (0,75 zł na jedną akcję) niż przewidziana w polityce dywidendowej spółki (0,5 zł na jedną akcję) związana jest z niemożnością wypłaty dywidendy przez spółkę w ostatnich latach (ze względu na odnotowaną w tych latach stratę netto).

"Wypłata dywidendy w proponowanej kwocie - w połączeniu ze zrealizowanymi programami skupu akcji własnych w latach 2014 i 2015 - powinna, w opinii zarządu, spełniać wymagania akcjonariuszy oczekujących bieżącego zwrotu z inwestycji w akcje spółki, umożliwiając w ten sposób spółce poszerzenie grona inwestorów" - czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd podtrzymał chęć realizacji w przyszłości polityki dywidendowej (0,5 zł na jedną akcję) przyjętej 11 lutego 2005 r., podkreślono także.

Wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą spółki.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)