"Saldo rachunku bieżącego w I kwartale 2016 r. było dodatnie i wyniosło 1,3 mld PLN i w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. pogorszyło się o 2,5 mld PLN" - napisano w komunikacie NBP.

"O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (11,6 mld PLN) i obrotów towarowych (5,2 mld PLN) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,4 mld PLN) i dochodów wtórnych (2,1 mld PLN)" - dodano.

NBP podał, że relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3 proc.

"Na obniżenie nadwyżki w rachunku bieżącym wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie dodatniego saldo obrotów towarowych o 1,7 mld PLN oraz pogłębienie ujemnego saldo dochodów pierwotnych o 4,9 mld PLN. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 10,6 mld PLN" - napisano.

Wskazano, że łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w I kwartale 2016 r. była dodatnia i wyniosła 11,9 mld PLN.

"Relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale, wyniosła 2,8 proc." - napisano.

OBROTY TOWAROWE

NBP podał, że eksport towarów w I kwartale 2016 r. został oszacowany na poziomie 189,0 mld PLN, zaś import w wysokości 183,8 mld PLN.

"O wzroście eksportu towarów o 10,6 mld PLN, tj. o 6,0 proc. zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności, samochodów i części samochodowych oraz produktów przemysłu odzieżowego i meblarskiego" - napisano.

"Przyrost importu o 12,3 mld PLN, tj. o 7,2 proc. w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych towarów przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego. Jednocześnie odnotowano niższą wartość importowanej ropy naftowej wynikającą ze spadku jej cen (o 36 proc. w porównaniu do I kwartału 2015 r.)" - dodano.

Wskazano, że niższa dynamika eksportu niż importu towarów spowodowała zmniejszenie salda obrotów towarowych, które w omawianym okresie było dodatnie i wyniosło 5,2 mld PLN. W analogicznym kwartale 2015 r. saldo to było również dodatnie i wyniosło 6,9 mld PLN.

RACHUNEK FINANSOWY (AKTYWA NETTO)

NBP podał, że saldo rachunku finansowego (inwestycje polskich podmiotów za granicą pomniejszone o inwestycje nierezydentów w Polsce) w I kwartale 2016 r. było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 6,1 mld PLN, co oznacza odpływ kapitału z Polski.

"Napływ kapitału z tytułu inwestycji nierezydentów w Polsce (wzrost pasywów) w analizowanym kwartale wyniósł 12,7 mld PLN. W tym samym czasie polskie inwestycje za granicą powiększyły się (odpływ kapitału) o 18,8 mld PLN" - napisano.