"Zdaniem banku zwalnia go to ze zobowiązania do wypłaty reszty przyznanego lecz nie wypłacanego kredytu w ramach umowy z dnia 14 czerwca 2005 r., na podstawie której bank udzielił kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunkach bieżących. Zdaniem banku treść raportów wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej emitenta, mogącej zagrażać zdolności spłaty przez emitenta należności banku wynikających z umowy generalnej"- czytamy w komunikacie.

Jednocześnie z pism otrzymanych z banku nie wynika, iż stanowią one wypowiedzenia umów, podano również.

"Decyzja Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. nie zawiera uzasadnienia powodów jej podjęcia […]. Z pisma banku nie wynika, czy podstawą podjętej decyzji było niedotrzymanie przez emitenta warunków umowy kredytowej czy też utrata przez emitenta zdolności kredytowej, a jedynie zdaniem banku wskazanie, iż z uwagi na treść ww. raportów bieżących istnieje obawa w postaci pogorszenia sytuacji finansowej emitenta mogącej zagrozić zdolności emitenta do spłaty należności banku […]" – czytamy dalej.

W opinii emitenta oraz wyspecjalizowanych doradców z zakresu przeprowadzania postępowań restrukturyzacyjnych, z którymi emitent współpracuje, opisane działania banku nie znajdują podstaw prawnych i naruszają postanowienia przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, zaznaczono w informacji.

Wcześniej HSBC Bank Polska zwrócił się do Action z prośbą o wyjaśnienie aktualnej sytuacji płynnościowej. Bank jednocześnie odmówił dalszego udostępniania kredytu udzielonego spółce w rachunku bieżącym, co jednocześnie nie oznacza wypowiedzenia umowy kredytowej.

Na początku sierpnia Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu wobec Action postępowania sanacyjnego.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)