Informacja o ziszczeniu się warunku w postaci objęcia zapisami minimalnej liczby akcji Banku BPH S.A. określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A. („Spółka”) ogłoszonym przez Alior Bank S.A. („Wzywający”) w dniu 11 lipca 2016 r. i zmienionym w dniach 18 lipca 2016 r. oraz 4 sierpnia 2016 r. („Wezwanie”), Wzywający oraz Biuro Maklerskie Alior Banku S.A., na podstawie § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, niniejszym informują o objęciu zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie co najmniej 37.180.026 (trzydziestu siedmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy dwudziestu sześciu) Akcji, tj. co najmniej około 48,49% akcji Spółki, uprawniających do co najmniej 37.180.026 (trzydziestu siedmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy dwudziestu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujących co najmniej około 48,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Objęcie wyżej wymienionej liczby Akcji zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie oznacza spełnienie warunku Wezwania wskazanego w pkt 6 treści Wezwania.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w treści Wezwania.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO