"Komisja Nadzoru Finansowego w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego banku zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym, postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank ((na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013" - czytamy w komunikacie.

Bank poinformuje w odrębnym raporcie o zakończeniu postępowania identyfikującego bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, po otrzymaniu takiej decyzji, podano także.

BGŻ BNP Paribas podał, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie otrzymał informacji o terminie wprowadzenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, nie jest też znany wpływ na minimalne wartości współczynników kapitałowych.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy BGŻ BNP Paribas wyniósł 14,46% na koniec marca 2016 r., wobec 14,18% na koniec marca 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)