Gwarancje udzielane są bez prowizji i przy minimum formalności. Przedsiębiorca uzyskuje szybki dostęp do środków z kredytu dzięki gwarancji de minimis z Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG).

Warto się pospieszyć, bo Bank Gospodarstwa Krajowego będzie ich udzielał tylko do końca roku. Pokrywają do 60 proc. wartości finansowania udzielonego przez banki. Co oznacza, że teraz o kredyt mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy ze względu na charakter prowadzonej działalności, nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie jego spłaty albo nie chcą tego majątku zastawiać.

Kredyty zabezpieczone gwarancjami wspierają rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorcy i można je przeznaczyć na sfinansowanie zarówno bieżących wydatków, jak i zaplanowanych inwestycji. Maksymalna kwota ochrony nie może przekroczyć 3,5 mln zł, za to BGK nie określił minimalnej granicy, co oznacza, że o gwarancje mogą ubiegać się również mikro-przedsiębiorcy oraz start-upy. To oni do tej pory często wyrażali opinię, że ich potrzeby nie zawsze kwalifikują się do skorzystania z tego typu oferty.

Gwarancje FG POIG można otrzymać tylko na kredyty udzielane w ramach nowych umów: obrotowe, udzielane na okres do 27 miesięcy i inwestycyjne, do 99 miesięcy. Mogą być nimi obejmowane również kredyty w rachunku bieżącym.

Aby otrzymać kredyt z bezpłatnymi gwarancjami, przedsiębiorca musi spełnić tylko jedno kryterium z siedmiu stanowiących o innowacyjności podmiotu:

1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,

2. Jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,

3. Uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,

4. W ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;

5. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na wprowadzenie na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty firmy o 30 proc.;

6. W co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową co najmniej 10 proc. kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

7. W ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10 proc. rocznie.

Gwarancje FG POIG mają wyjątkowo prostą procedurę udzielania, wszystkie formalności są załatwiane w banku udzielającym kredytu. Klient składa wniosek o udzielenie gwarancji razem z wnioskiem kredytowym. Co ważne, przedsiębiorca, wnioskując o gwarancję, nie musi udowadniać bankowi kredytującemu, że spełnia któreś z wymienionych powyżej kryteriów. Wystarczy, że złoży tylko taką deklarację w formie oświadczenia. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium muszą być dostępne w firmie, ale nie są wymagane przez bank na etapie wnioskowania. Decyzja o udzieleniu gwarancji jest podejmowania jednocześnie z decyzją o udzieleniu kredytu.

O kredyty z gwarancjami FG POIG można się ubiegać w każdym z 10 banków kredytujących: Alior Banku, Banku BPH, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych, Banku Zachodnim WBK, ING Banku Śląskim, mBanku, Banku Millennium, PKO BP, Raiffeisen Banku, SGB-Banku oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych.

- Naszym celem jest ograniczenie do minimum formalności związanych z wykorzystaniem kredytu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, jak i banków, rozszerzyliśmy naszą ofertę o gwarantowanie kredytów w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą uruchamiać kredyt bez zanoszenia faktur do banku – mówi Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Gwarancji i Poręczeń BGK.

Gwarancje dla innowacyjnych firm to kolejny – obok gwarancji de minimis i COSME, produkt w ofercie BGK, który służy łatwiejszemu dostępowi do finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Jak podkreśla Halina Wiśniewska, przedsiębiorcy oceniają, że gwarancje dają im możliwość rozwoju i zapewniają stabilność finansowania. Ponadto przeprowadzone badania pokazują, że programy gwarancyjne przynoszą efekty, także dla gospodarki w skali makro. Dlatego, jako państwowy bank rozwoju, kontynuujemy działania polegające na wspieraniu sektora MŚP, które są częścią naszej misji i strategii – wyjaśnia Halina Wiśniewska.

W sumie BGK na gwarancje FG POIG przeznaczył 250 mln zł, co pozwoli na objęcie nimi kredytów o wartości 416 mln zł.

W opinii Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, jest to instrument, który musi sprawdzić się w warunkach podwyższonego ryzyka, jakie towarzyszy działalności innowacyjnej. Dlatego cieszy nas, że to ryzyko zostało podzielone pomiędzy sektor bankowy, a rządowy, który reprezentuje BGK. Do tej pory banki bardzo ostrożnie kredytowały inwestycje w rozwiązania, produkty i usługi innowacyjne, na które popyt jeszcze nie został przetestowany w warunkach rynkowych, właśnie ze względu na ryzyko ich niepowodzenia. Teraz, dzięki gwarancji FG POIG - zmieniły zdanie.

Więcej na:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-w-ramach-funduszu-gwarancyjnego-dla-rozwoju-innowacyjnosci-msp-fg-poig/