W czwartek w Kielcach umowy na dofinansowanie projektów podpisali przedstawicie ośrodków i władz regionu. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach wcześniej przeprowadzonego konkursu, do realizacji przedsięwzięć wybrano dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES).

Kielecko-Ostrowiecki OWES będzie działał na północy regionu (pięć powiatów i miasto Kielce). Projekt przygotowało Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg oraz Fundacją Pestka.

Z kolei Świętokrzyski OWES wesprze inicjatywy z południa województwa (osiem powiatów). Projekt opracowała Caritas Diecezji Kieleckiej, w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ekonomia społeczna jest taką sferą aktywności obywatelskiej w gospodarce, która jest nastawiona na efekty społeczne, a nie biznesowe. Służy głównie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną. W podmiotach ekonomii społecznej znajdują one miejsca pracy, a zysk czy nadwyżka uzyskiwana wskutek prowadzenia tej działalności służy celom społecznym i jest na nie przeznaczany.

Ośrodki mają realizować kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe. Ich zadaniem będzie także udzielanie bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych (np. zakładach aktywizacji zawodowej, spółdzielniach socjalnych) oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Będą także organizować szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników i wolontariuszy.

W opinii dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztofa Banasika, ekonomia społeczna w woj. świętokrzyskim „ciągle bardziej jest wyzwaniem, niż przedmiotem radości”. „Dosyć dobrze funkcjonuje, jeśli idzie o pomoc osobom niepełnoprawnym, ale ciągle są duże wyzwania np. w przypadku spółdzielni socjalnych. Mam nadzieję, że uda się wygenerować nowe podmioty ekonomii społecznej, nowe miejsca pracy i wesprzeć te podmioty, które przeżywają kryzys i potrzebują wsparcia merytorycznego i biznesowego” – dodał duchowny.

Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój Sebastian Gralec wyjaśniał, że ze wsparcia będą mogły korzystać m. in. organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne oraz osoby zainteresowane działalnością w sektorze pozarządowym.

„Ośrodki będą realizować niezwykle ważne działania z punktu widzenia samorządu województwa świętokrzyskiego - strategii identyfikowania i zwalczania problemów społecznych, pobudzania aktywności, szukania skutecznych rozwiązań, aby elementów społecznej dysfunkcji było jak najmniej. A jeżeli one się pojawią, abyśmy mogli skutecznie z nimi walczyć” – podkreślił przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Projekty będą realizowane przez trzy lata - do końca sierpnia 2019 r.

W woj. świętokrzyskim funkcjonuje ok. 40 spółdzielni socjalnych (część z nich ma problemy z aktywną działalnością), a zagadnienia związane w ekonomią społeczną realizuje ok. 2,5 tys. stowarzyszeń.

Przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospodarcza, z której zyski są inwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę, która takie przedsiębiorstwo utworzyła. Firmy społeczne pomagają najczęściej osobom z niepełnosprawnościami, ludziom, którzy przeszli terapię i wyszli z uzależnień lub odbyli kary więzienia, ale także imigrantom i osobom przewlekle chorym. Przedsiębiorstwa społeczne mogą świadczyć usługi publiczne (np. prowadzić różne prace porządkowe), społeczne (np. prowadzić domy dla bezdomnych), ale też pensjonaty czy świadczyć usługi cateringowe. (PAP)