Chodzi o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z przedstawioną w piątek informacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugi nabór w ramach konkursu obędzie się w okresie od 9 stycznia do 15 marca 2017 r.

Wnioski w konkursie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wskazuje fundusz, wspierane będą projekty z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu.

Reklama

Dla miast nieujętych w projekcie, które wpisują się w zakres interwencji POIiŚ, możliwe jest również ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją planów adaptacji do zmian klimatu. NFOŚiGW poinformował, że co do zasady wsparcie w ramach takich działań będzie kierowane do miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ponadto, możliwa będzie realizacja projektów w miastach, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km kw., oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016.

W informacji prasowej podkreślono, że warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska "Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu" lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

Konkurs ogłoszono na podstawie porozumienia z ministrem środowiska. (PAP)