GPW

Paweł Dziekoński, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 22 marca, podała GPW. >>>>

PZU

- Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU) oddelegowała członka rady Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podało PZU. >>>>

Sare

Sare odnotowało 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Hutmen

Hutmen odnotował 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Torpol

Torpol odnotował 10,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 31,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Torpolu w podpisanych umowach wynosi obecnie ok. 0,41 mld zł netto, a potencjalny backlog (z uwzględnieniem kontraktów oczekiwanych do podpisania) - ponad 1,64 mld zł netto, podała spółka. >>>>

Synthos

Synthos odnotował 256 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 426 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Synthos planuje inwestycje zarówno w ramach rozwoju organicznego, jak i kapitałowego, podała spółka. >>>>

Orange Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) uchylił decyzję o dokonaniu na rzecz Orange Polska rezerwacji częstotliwości z zakresu 452,5125 - 457,0125 MHz oraz 462,5125 - 467,0125 MHz (pasmo 450 MHz) na kolejny okres, podał Urząd. Częstotliwości zostaną ponownie rozdysponowane. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland zawarło transakcję sprzedaży 1 390 535 akcji Asseco Central Europe (stanowiących 6,51% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ) z pięcioma menedżerami grupy kapitałowej Asseco Central Europe za 32,68 mln zł, podała spółka. >>>>

GetBack

GetBack dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii JS o łącznej wartości nominalnej 23 800 000 zł, podała spółka. >>>>

Standard & Poor's nadał spółce GetBack krótko- i długoterminowy rating B z perspektywą stabilną, poinformowała spółka. >>>>

PlayWay

PlayWay przystąpił do spółki Imaginalis Games i objął 60% jej udziałów za wkład pieniężny w wysokości 350 400 zł, podała spółka. >>>>

Uniwheels

Skonsolidowany zysk netto Uniwheels wyniósł 64,1 mln euro w 2016 r. wobec 40,7 mln euro rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. >>>>

Uniwheels rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 euro na akcję, podała spółka. >>>>

Uniwheels przewiduje wzrost r/r sprzedaży w ujęciu wartościowym o 14-19% w 2017 r., a zysku EBITDA o 15-20%, podała spółka. >>>>

Superior Industries International Germany AG ogłosił wezwanie na 12 400 000 akcji Uniwheels, stanowiące 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po 235,83 zł za akcję oraz 226,5 zł za akcję w przypadku akcji Uniwheels Holding Malta, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski Banku Handlowego. >>>>

PGNiG

PGNiG Upstream Norway (dawniej PGNiG Upstream International) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - nabyła od Aker BP ASA 35% udziałów w koncesji PL460 na złożu Storklakken na Morzu Północnym, podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia – spółki zależne PKN Orlen – przeznaczą na inwestycje w aktywa kolejowe koncernu do 300 mln zł do 2020 r., podała spółka. >>>>

P.A.Nova

P.A.Nova podpisała z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, umowę projektową oraz umowę na roboty budowlane. Łączne wynagrodzenie umowne netto z tytułu tych umów wynosi 37,09 mln zł, podała spółka. >>>>

Simple

Simple powinno w 2017 r. stabilnie zwiększać przychody i rentowności ze sprzedaży usług utrzymaniowych i dosprzedaży produktów do obecnych klientów, poinformował prezes Rafał Wnorowski. Spółka chce też osiągnąć wzrost przychodów generowanych na rynku komercyjnym, przy utrzymywaniu poziomów przychodów z rynku publicznego na poziomie z lat 2013-2014. >>>>

Orbis

Orbis rozpoczyna modernizację hotelu Novotel Poznań Centrum, poinformowała spółka. Modernizacja poznańskiego hotelu zakończy się wiosną 2018 roku i będzie kosztowała 42 mln zł i w jej wyniku powstanie obiekt typu "combo", czyli połączone pod jednym dachem dwóch hoteli różnych segmentów: ekonomicznego i średniego podano także. >>>>

Pharmena

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zwrócił się do Pharmeny o przedłożenie dodatkowej dokumentacji dotyczącej wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w zakresie wyników badań stabilności w kolejnych okresach, specyfikacji surowców, wykorzystywanych do syntezy 1-MNA oraz dodatkowych wyjaśnień w zakresie wytwarzania 1-MNA. EFSA wyznaczyła spółce 2-miesięczny termin na dostarczenie powyższych informacji. >>>>

Ursus

Ursus podpisał ze spółką Industrial Development Corporation Limited (IDC) z siedzibą w Lusace (Zambia) umowę o wartości 100 mln USD na dostawę ciągników, maszyn rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych, a także usług powiązanych, podała spółka. Ursus zobowiązał się także m.in. do utworzenia w Lusace fabryki montażu ciągników i maszyn rolniczych. >>>>

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

Zysk netto WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi wzrósł o 70,8% r/r do 2,1 mln zł w IV kw. 2016 r. Przychody w tym okresie wzrosły o 26,7% r/r do 6,7 mln zł, podała spółka. >>>>

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę nie mniej niż 40% zysku za 2016 r. w formie dywidendy, zgodnie z polityką dywidendową, poinformował prezes Mariusz Muszyński. >>>>

Vantage Development

Fedha podniosła cenę w wezwaniu na Vantage Development do 3,7 zł wobec pierwotnej ceny 3,25 zł, podała spółka. >>>>

Victoria Dom

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Victoria Dom SA w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała Komisja. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA. Na początku lutego br. Victoria Dom sprzedało obligacje korporacyjne o wartości 6,1 mln zł w ramach pierwszej publicznej emisji. Spółka poinformowała wówczas, iż planuje kolejną publiczną emisję, o wartości ok. 50 mln zł, którą chce zorganizować w II kwartale br.

Energa

Po modernizacji turbiny w bloku nr 3 należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka B uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 Mwe z 226 MWe oraz istotną poprawę sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej, podała spółka. >>>>

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydala zalecenie dla Alior Banku zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, podał bank. >>>>

PZU

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o zmianach w radzie nadzorczej podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia br., podała spółka. Punkt ten został dodany do porządku obrad na wniosek Skarbu Państwa. >>>>