„Założycielami Best Capital Italy są: (1) emitent, który objął 51% udziałów o łącznej wartości nominalnej euro 35 700,00 (dzięki czemu Best Capital Italy jest spółką zależną od emitenta), (2) Ravioni, ks. - spółka zależna od prezesa zarządu emitenta Krzysztofa Borusowskiego, która objęła 42% udziałów o łącznej wartości nominalnej EUR 29 400,00 oraz (3) Marcus Capital, ks. - spółka zależna od wiceprezesa zarządu emitenta Marka Kucnera, która objęła 7% udziałów o łącznej wartości nominalnej EUR 4 900,00" – czytamy w komunikacie.

Best Capital Italy jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami, na zasadach ściśle określonych w prawie włoskim, podano również.

„Struktura ta zakłada, że wszelkie nadwyżki środków generowane przez Best Capital Italy będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącymi do grupy kapitałowej Best. Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany struktury inwestorów. W ocenie emitenta, ekspansja zagraniczna pozytywnie wpłynie na rozwój grupy kapitałowej emitenta, przyczyni się do dywersyfikacji aktywów oraz wzrostu przychodów grupy" – czytamy dalej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)