Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP - wskaźnik pokazujący stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza - wzrósł o 10 pkt do 48,1 pkt w II półroczu 2017 r., podał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).
"Sytuacja na rynku pokazuje, że mamy już rynek pracownika. Będzie rosła presja na płace i będą podwyżki w skali większej niż w ubiegłym roku. W inwestycjach - jeśli trend się utrzyma i polskie mrowisko gospodarcze ruszy z nimi, to możemy się spodziewać nawet 5% wzrostu PKB" - powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, cytowany w komunikacie.
Najmniejsze obawy o sytuację gospodarczą w perspektywie drugiego półrocza 2017 roku wykazują przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego (tutaj wskaźnik osiągnął wartość 57,6 pkt). Nieco mniejszy optymizm panuje w handlu i usługach (kolejno: 45,2 i 45,1 pkt). ZPP podkreślił, że na ogólną wartość Indeksu Busometr wpłynął m.in. komponent "koniunktura gospodarcza", który uplasował się na poziomie 47,8 pkt. Zdaniem 29% przedsiębiorców, w ciągu najbliższych miesięcy koniunktura ulegnie poprawie, 33% spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej. Pozostali (38%) uważają, że nie wystąpią istotne zmiany, podano także.
"W porównaniu do poprzedniego półrocza zauważyć można tendencję wzrostową poszczególnych komponentów Indeksu Busometru. Komponent koniunktury gospodarczej w aktualnym badaniu wyniósł 47,83 pkt (w I półroczu było to 33,22 pkt). Komponent Rynku Pracy wzrósł do 56,33 pkt z 52,52 pkt w poprzednim badaniu. Z kolei Komponent Inwestycji wzrósł do 41,39 pkt z 38,42 pkt, podano także.
Bez względu na wielkość, region, sektor czy staż przedsiębiorstwa, nastroje w obszarze "rynku pracy" kształtują się na optymistycznym poziomie 56,3 pkt, co oznacza wzrost o ponad 3 pkt. w porównaniu do poprzedniego badania. 29% przedsiębiorców planuje zwiększenie zatrudnienia, zaś 32% wzrost wynagrodzeń w swoich firmach. Wartość barometru rynku pracy w komponencie „płace" wyniósł 57,7 pkt., podano także.
"Istotne zmiany można zauważyć w ramach komponentu inwestycyjnego - najnowszy odczyt to 41,4 pkt. (widać tutaj nieznaczny wzrost o 2,98 pkt w relacji do poprzedniego Busometru). 47% badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będzie inwestować. Skłonność taką wykazują przedsiębiorcy z sektora średnich i dużych firm (53,3 pkt), mniejszy optymizm panuje wśród mikro oraz małych przedsiębiorców (kolejno 34,8 pkt i 47,6 pkt). Gotowość do inwestowania można zaobserwować na wschodzie Polski (wskaźnik wynosi 59,9 pkt). W innych częściach kraju komponent 'Inwestycje' nie przekracza wartości granicznej 50 pkt" - czytamy również w komunikacie.
Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki Busometra poniżej 50 pkt oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 - ich optymizm.
ZPP oraz Dom Badawczy Maison prowadzą badania wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr ZPP jest publikowany co pół roku.
(ISBnews)