Akcjonariusze Banku Pocztowego przyjęli program emisji obligacji do 500 mln zł


Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Pocztowego podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 500 mln zł, podał bank.
"W szczególności, uchwała przewiduje, że obligacje emitowane w ramach programu:
- mogą być emitowane w trybie oferty publicznej lub przez proponowanie nabycia nie stanowiące oferty publicznej;
- będą oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, tj. podmiotom, które spełniają definicję klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- mogą być emitowane w jednej lub wielu seriach, w tym jako obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 ustawy o obligacjach oraz art. 127 ustawy - prawo bankowe lub jako obligacje niepodporządkowane;
- będą obligacjami niezabezpieczonymi, denominowanymi w złotych;
- mogą być oprocentowane lub emitowane z dyskontem;
- nie będą miały postaci dokumentu oraz
- mogą zostać wprowadzone do obrotu zorganizowanego na rynku obligacji Catalyst" - czytamy w komunikacie.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważniło także zarząd banku do określenia szczegółowych warunków programu, w tym do określenia daty lub dat emisji obligacji w ramach programu, z uwzględnieniem w szczególności: potrzeb banku w zakresie pozyskania finansowania, warunków na rynku papierów dłużnych oraz innych okoliczności uznanych przez zarząd za istotne.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wzrosły o 1,6% w skali roku do 7,24 mld zł na koniec czerwca 2017 r.
(ISBnews)