Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r: r do 72,15 mln zł w I poł. 2017 r.


Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 72,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 61,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Wynik netto na działalności kontynuowanej [przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz za udziały niekontrolujące] wyniósł 75,8 mln zł i był o 14,2 mln zł wyższy od wyniku za I półrocze 2016 roku. Po uwzględnieniu wyniku netto na działalności zaniechanej (dot. HMN Szopienice SA w likwidacji) w wysokości minus 0,7 mln zł, wynik za I półrocze 2017 roku był wyższy o 13 mln zł od wyniku za analogiczny okres 2016 roku i wyniósł 75,1 mln zł" - czytamy w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 93,33 mln zł wobec 83,9 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1497,59 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 1230,62 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 61,62 mln zł wobec 43,52 mln zł zysku rok wcześniej.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)