Bank Pocztowy wyemituje obligacje o łącznej wartości do 50 mln złWarszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy wyemituje do 50 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1 000 zł każda, poinformował bank. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 50 mln zł.

"O stateczny dzień wykupu obligacji przypadnie w dniu 18 września 2027 r. O bligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 2,5%" - czytamy w komunikacie.

Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot, podano także.

"Obligacje będą niezabezpieczone. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach. W pływy z emisji obligacji zostaną zakwalifikowane – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego – jako składnik funduszy własnych banku w kapitale Tier II, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. " - czytamy dalej.

Wcześniej na początku wrześniaBank Pocztowy poinformował ISBnews, że chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wzrosły o 1,6% w skali roku do 7,24 mld zł na koniec czerwca 2017 r.

(ISBnews)