Bank Pocztowy wyemitował obligacje serii C3 o wartości nominalnej 50 mln zł


Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy wyemitował podporządkowane obligacje na okaziciela serii C3 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała instytucja.
"W dniu 18 września 2017 r. bank wyemitował 50 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 banku o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o parametrach określonych w raporcie bieżącym banku nr 16/2017 z dnia 13 września 2017 r." - czytamy w komunikacie.
Bank zapowiadał emisję tych papierów o wartości do 50 mln zł w ub. tygodniu. Informował wówczas, że estateczny dzień wykupu obligacji przypadnie 18 września 2027 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 2,5%.
Bank zapowiadał też, że będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot.
Wpływy z emisji obligacji zostaną zakwalifikowane - po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego - jako składnik funduszy własnych banku w kapitale Tier II.
Wcześniej na początku września Bank Pocztowy poinformował ISBnews, że chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wzrosły o 1,6% w skali roku do 7,24 mld zł na koniec czerwca 2017 r.
(ISBnews)