Pfleiderer Group celuje w osiągnięcie ok. 200 mln euro EBITDA na koniec 2021 r.Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group celuje w osiągnięcie na koniec 2021 r. przychodów na poziomie ok. 1,2 mld euro i EBITDA ok. 200 mln euro, podała spółka w strategii grupy kapitałowej do 2021 r.

"Strategia skoncentrowana jest na następujących kluczowych filarach: (i) intensyfikacja działań w zakresie sprzedaży i marketingu w zakresie produktów z wartością dodaną, (ii) poprawa efektywności operacyjnej, (iii) kapitał ludzki, (iv) optymalizacja struktury kosztów oraz (v) konkurencyjne podejście do zarządzania. Realizacja strategii w tych obszarach ma przełożyć się na stabilny wzrost wartości grupy dla jej akcjonariuszy" – czytamy w komunikacie.

Strategia zakłada osiągnięcie do 2021 r. następujących celów:

- przychody ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. na poziomie ok. 1,2 mld euro;

- EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. na poziomie ok. 200 mln euro;

- marża EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. co najmniej na poziomie 16%;

- nakłady inwestycyjne wynoszące średniorocznie 70 mln euro (uwzględniając 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych);

- utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej netto na poziomie pomiędzy 1,5 i 2,0;

- wskaźnik kapitału własnego powyżej 30%;

- wypłata dywidendy w wysokości do 70% zysku netto (polityka dywidendowa nie została zmieniona), wymieniono w komunikacie.

"Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów operacyjnych w odniesieniu do wszystkich linii CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych:

- do 2018 r. wzrost efektywnego czasu pracy urządzeń o 4% w stosunku do 2015 r.;

- do 2019 r. wzrost produktywności o 5% w stosunku do 2015 r.

Strategia zakłada również między innymi wdrożenie planu rozwoju Pfleiderer Silekol sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od spółki) o wartości ok. 12,4 mln euro nakładów inwestycyjnych. Wdrożenie ma na celu zwiększenie EBITDA o 6,4 mln euro rocznie" - czytamy dalej.

Powyższe dane finansowe zostały zaprezentowane w ujęciu skonsolidowanym, tj. odnoszą się do wyników i sytuacji finansowej grupy, zaznaczono również.

Spółka informuje, że założenia oraz cele przedstawione w strategii oraz niniejszym raporcie nie stanowią prognoz zysków lub wyników, podkreślono w komunikacie.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)