Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcjeWarszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal skierował do Bankowego Towarzystwa Kapitałowego (BTK) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) propozycje nabycia obligacji serii C zamiennych na akcje na okaziciela serii U, poinformowała spółka. Propozycja nabycia obligacji została przyjęta i obligacje zostały wyemitowane oraz opłacone, podano także.

"Spółka zaproponowała BTK nabycie 3 obligacji, natomiast TFS nabycie 26 obligacji. Przedmiotem emisji, zgodnie z porozumieniem, jest 29 obligacji nieposiadających formy dokumentu o łącznej wartości nominalnej do 14,5 mln zł. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 500 tys.zł" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 3M powiększone o marżę, która może wzrosnąć w przypadku, w którym spółka nie będzie dokonywać płatności z tytułu obligacji w terminie. Dniem płatności odsetek jest ostatni dzień marca, czerwca, września oraz grudnia. Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 31 lipca 2022 r. lub w pierwszym dniu roboczym po takim dniu, podano także.

"Środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na zapłatę przez emitenta na rzecz TFS i BTK prowizji za zmianę warunków emisji obligacji zamiennych na okaziciela serii A, zmienionych w dniu 20 stycznia 2017 r. i ujednoliconych w dniu 20 czerwca 2017 roku" - czytamy również.

Zamiana obligacji będzie mogła zostać wykonana po spełnieniu warunku dotyczącego określonego poziomu średniej EBITDA na poziomie skonsolidowanym grupy Polimeksu-Mostostalu za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Cena konwersji jest równa cenie nominalnej akcji, podano także.

"Warunki emisji obligacji przewidują przypadki żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji mi.in: (i) zwłoką z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji, (ii) zaprzestanie prowadzenia działalności przez spółkę lub określone spółki zależne, oraz przypadki wcześniejszego wykupu w przypadku podjęcia przez zgromadzenie obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na złożenie przez obligatariuszy żądania m.in.: (i) naruszenia zobowiązań z tytułu obligacji, (ii) braku realizacji celów emisji, (iii) wypłatą dywidendy bez uprzedniej zgody zgromadzenia obligatariuszy" - czytamy dalej.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)