Saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,0 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. pogorszyło się o 11,6 mld zł - informuje NBP w komunikacie o bilansie kwartalnym.

O poziomie tego salda, dodaje NBP, zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (23,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (18,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,8 proc. - informuje bank centralny.

"W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w omawianym kwartale br. nastąpiła zmiana salda na rachunku bieżącym z dodatniego na ujemne. Deficyt w rachunku bieżącym wynikał przede wszystkim z pogorszenia ujemnego salda dochodów pierwotnych o 6,9 mld zł oraz dochodów wtórnych o 1,4 mld zł. Jednocześnie poprawie uległo saldo usług o 2,4 mld zł. Na deficyt w rachunku bieżącym wpłynęło także zmniejszenie się nadwyżki w obrotach towarowych o 5,7 mld zł" - czytamy w komunikacie banku.

Dodatnie, według danych NBP, było natomiast saldo rachunku kapitałowego i ukształtowało się na poziomie 3,8 mld zł. "Oznacza to znaczącą poprawę tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w II kwartale br. wyniosły 4,3 mld zł. W porównaniu do II kwartału 2016 r. były one wyższe o 3,8 mld zł" - informuje bank.

Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale, wyniosła minus 0,1 proc.

NBP dodaje też, że wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 206,0 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 204,3 mld zł.

O wzroście eksportu towarów o 9,9 mld zł tj. o 5,0 proc. zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności, produktów

przemysłu motoryzacyjnego oraz paliw i surowców - zaznacza NBP. Dodaje, że przyrost importu o 15,6 mld zł, tj. o 8,3 proc. w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych paliw i surowców, produktów przemysłu lotniczego, a także żywności.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł. W analogicznym kwartale 2016 r. było ono również dodatnie i wyniosło 7,5 mld zł - zwraca uwagę bank centralny. W II kwartale 2017 r. także saldo usług było dodatnie i wyniosło 18,8 mld zł.

Saldo dochodów pierwotnych było natomiast ujemne i wyniosło 23,1 mld zł. "O jego wysokości w pierwszej kolejności zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (23,8 mld zł) i wynagrodzeń pracowników (2,2 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (2,8 mld zł – w zdecydowanej części był to napływ środków z Unii Europejskiej)" - informuje komunikat NBP.

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Sonia Sobczyk (PAP)