Agencja ratingowa EuroRating nadała bankowi Idea Bank S.A. zamówiony rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna. To pierwszy rating dla Idea Banku.

Rating na tym samym poziomie (BB) ma między innymi Bank Millenium.

Na przyznaną bankowi ocenę wiarygodności finansowej pozytywny wpływ miał fakt, że marże operacyjne generowane przez Grupę Kapitałową Idea Banku są jednymi z wyższych w sektorze bankowym. Jest to między innymi pochodną modelu biznesowego Grupy, która ofertę kieruje do segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Do silnych stron banku EuroRating zalicza także wysoką innowacyjność, wyrażającą się m.in. wprowadzaniem na rynek nowatorskich produktów oraz niestandardowymi działaniami marketingowymi.

Reklama

Agencja jako zadowalające ocenia wyposażenie banku w kapitał. Wskaźnik finansowania aktywów Grupy kapitałem własnym utrzymuje się na stabilnym i dość bezpiecznym poziomie 10-12%. Również ogólny współczynnik wypłacalności TCR oraz współczynnik Tier1 przyjmują zadowalające wartości.

Idea Bank finansuje akcję kredytową praktycznie w całości depozytami od klientów. Wskaźnik depozyty / kredyty na poziomie skonsolidowanym wynosi ok. 1,3-1,4 (na poziomie jednostkowym jest to ok. 1,1). Bank nie miał więc jak dotąd problemów z pozyskiwaniem finansowania akcji kredytowej z rynku.

EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że ok. 3/4 aktywów Grupy finansowane jest kapitałem krótkoterminowym (w ciągu roku zapada aż ok. 90% depozytów), przy jednocześnie relatywnie znacznie dłuższych okresach obrotu aktywów operacyjnych (tylko ok. 20% kredytów ma okres spłaty krótszy niż rok). Oznacza to, że działalność banku charakteryzuje się znaczącą luką terminową (płynnościową) między zapadalnością aktywów i pasywów. Agencja zaznacza jednak, że jest to zjawisko typowe dla polskiego sektora bankowego.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza również rosnący w ostatnich latach wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL), który przekracza obecnie już 10% i jest istotnie wyższy niż średnia dla polskiego sektora banków komercyjnych. Wynika to jednak w dużym stopniu z wyspecjalizowania się banku
w obsłudze sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, który charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; poprawa jakości portfela kredytów; większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości; wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami; a także zwiększenie dywersyfikacji działalności Grupy.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Bank S.A. mogłyby wpływać: ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; dalszy istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów; znaczny wzrost udziału kredytów w aktywach i/lub pogorszenie pozycji płynnościowej Grupy (w tym w szczególności samego Idea Banku); a także ewentualne wypłaty nadmiernie wysokich dywidend dla akcjonariuszy.

KOMENTARZ PREZESA IDEA BANKU JAROSŁAWA AUGUSTYNIAKA:

Idea Bank otrzymał rating kredytowy po raz pierwszy. Dołączyliśmy tym samym do grona instytucji, których sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz bezpieczeństwo prowadzonej działalności oceniane są przez niezależny podmiot. Klienci, akcjonariusze, a także obligatariusze otrzymali tym samym dodatkowe narzędzie potwierdzające naszą wiarygodność i transparentność. Posiadanie ratingu kredytowego umożliwi nam korzystanie z szerszego spektrum narzędzi finansowania bieżących potrzeb płynnościowych, wspierając zarządzanie kosztem finansowania.