Komputronik zawarł umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotamiWarszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Komputronik i spółki grupy zawarły kompleksową umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami, która ma na celu - po ziszczeniu się warunków zawieszających - ostateczne zakończenie wszelkich konfliktów, spraw sądowych oraz postępowań prawnych, podała spółka.

Ugoda została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu, Contanisimo Ltd z siedzibą w Nikozji, Komputronik Signum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (KT), zwanych łącznie „grupa Komputronik", Goldpol Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Violet Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Bio-kasz Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku, Texass Ranch Company Wizja PS Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku, Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, Haliną Paszyńską reprezentowaną przez pełnomocnika Stanisława Paszyńskiego.

"Celem ugodowego zakończenia wszystkich sporów oraz ostatecznego rozliczenia ekonomicznego strony ugody rozwiązały umowę inwestycyjną z dnia 24 lipca 2010 roku (umowa inwestycyjna), zawartą pomiędzy Karen S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie CCE), KT, Contanisimo, Texass Ranch Company Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewko (obecnie TRC) oraz Haliną Paszyńską oraz umowy wykonawcze oraz uregulowały wszelkie istotne kwestie mogące między nimi zaistnieć" - czytamy w komunikacie.

Komputronik podał, że najważniejsze skutki ekonomiczne wykonania ugody dla spółki i Grupy Komputronik są następujące:

"- Grupa kapitałowa emitenta pozostanie właścicielem lub stanie się właścicielem zbioru kompleksu nieruchomości w Stargardzie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Warszawie o łącznej wartości 28,8 mln zł wg aktualnych operatów sporządzonych przez biegłych rzeczoznawców (wobec posiadania, w wyniku zawarcia umowy ugody z dnia 17 października 2014 roku, nieruchomości o łącznej wartości około 66 mln zł);

- Pośrednie nabycie, poprzez nowy podmiot zależny, praw majątkowych w postaci prawa do osiągania zysków o wartości maksymalnej 35 mln zł ze wspólnego przedsięwzięcia wydobywczego z zastrzeżeniem, że osiągnięcie zysków będzie wiązać się ze znacznymi inwestycjami współfinansowania przedsięwzięcia,

- Przeniesienie własności wszystkich pozostałych nieruchomości będących własnością spółek Activa, Goldpol oraz Violet Investment, które pierwotnie Activa nabyła w ramach umowy ugody z dnia 17 października 2014 roku na rzecz TRC i CCE oraz rezygnacja z przysługujących należności wekslowych oraz wszystkich innych należności mających źródła w rozmaitych roszczeniach związanych z zawarciem umowy inwestycyjnej;

- Przeniesienie własności 30 582 274 szt. akcji CCE z rachunków maklerskich spółek z Grupy Komputronik na rzecz Bio-Kasz oraz CCE w rozliczeniu obligacji wymiennych na akcje" - czytamy dalej.

Umowa ugody została zawarta z uwzględnieniem warunków zawieszających.

"W ocenie stron ugody, strony osiągnęły w ramach ugody zrównoważone rozliczenia gospodarcze, mające charakter ekwiwalentny ekonomicznie. Zakończenie sporów sądowych obniży znacząco koszty obsługi prawnej i pozwoli zarządowi emitenta na skoncentrowaniu się na dalszym rozwoju działalności podstawowej emitenta" - czytamy w raporcie.

Komputronik podał także, że wpływ ugody na bilans jednostkowy i skonsolidowany zostanie podany do publicznej wiadomości po ziszczeniu się warunków zawieszających i ostatecznym wykonaniu ugody.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)