Zysk netto PGNiG wzrósł r: r do 367 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 367 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 358 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Poprawa wyników to efekt konsekwentnej realizacji strategii, którą GK PGNiG przyjęła na początku tego roku. Dywersyfikujemy źródła dostaw surowca i bierzemy udział w przedsięwzięciach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a równocześnie zwiększamy przychody i zyski z działalności" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

"Rośnie również sprzedaż gazu. Trzeci kwartał, który jest zazwyczaj ciepłym, wakacyjnym i tradycyjnie w gazownictwie statycznym okresem, bardzo pozytywnie nas w tym roku zaskoczył. Według naszych analiz nie zdarzyło się jeszcze w historii, żeby w tym właśnie kwartale pojemność rynku w Polsce zwiększyła się aż o 300 mln m3 gazu rok do roku. Wskazuje to na fundamentalne zmiany na rynku – zapotrzebowanie na gaz gwałtownie rośnie wskutek wzrostu gospodarki" - dodał Woźniak.

Zysk operacyjny wyniósł 418 mln zł wobec 519 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 075 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 5 701 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2 465 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 629 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24 892 mln zł w porównaniu z 23 050 mln zł rok wcześniej.

"Po III kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 24,89 mld zł wobec 23,05 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 8%). Wzrosły również koszty operacyjne, które wliczając amortyzację wyniosły 21,63 mld zł (4% r/r), co miało związek przede wszystkim z wyższymi kosztami pozyskania gazu. Mimo to spółka poprawiła zarówno wynik EBITDA, jak i zysk operacyjny oraz netto. Wynik EBITDA wzrósł o 23% (do 5,26 mld zł), a EBITDA po oczyszczeniu z efektów zdarzeń jednorazowych wzrósł rok do roku o 3%, tj. do 5,14 mld zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 41% do 3,26 mld zł, a zysk netto wyniósł 2,47 mld zł wobec 1,63 mld zł po trzech kwartałach 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Łączna sprzedaż gazu ziemnego całej grupy wzrosła o 11%, tj. do 18,8 mld m3 z 16,9 mld m3 gazu, podano także.

Największy udział w przychodach grupy kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2017 roku miał segment Obrót i Magazynowanie, który wypracował 20,87 mld zł (wzrost o 6% r/r). Przychody ze sprzedaży gazu w segmencie wzrosły o 1,4 mld zł do 19,5 mld zł. Wzrósł także import gazu – do 10,04 mld m3 wobec 8,56 mld po trzech kwartałach 2016 roku. Mimo to PGNiG zmniejszył ilość gazu kupowanego z kierunku wschodniego – zarówno jeśli chodzi o udział w imporcie (z 90 do 71%), jak i w liczbach bezwzględnych (z 7,71 do 7,12 mld m3). Udział LNG w imporcie wyniósł 13%. Wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny i wyniósł -190 mln zł. Pogorszenie wskaźnika spowodowane było wzrostem kosztów pozyskania gazu w wyniku wzrostu cen ropy naftowej i indeksów giełdowych, wyjaśniono.

Największy, 19-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży zanotował segment Poszukiwanie i Wydobycie z wynikiem 4,42 mld zł. Wpływ na to miały przede wszystkim wyższe rynkowe ceny gazu i ropy naftowej. Poszukiwanie i Wydobycie osiągnęło również najlepszy wynik EBITDA na poziomie 3,04 mld zł, tj. o 96% więcej niż po III kwartale 2016 roku (po oczyszczeniu odpowiednio: 2,92 mld zł i wzrost o 30%), wskazano także.

Z kolei Segment Dystrybucja poprawił przychody ze sprzedaży o 6% do 3,7 mld zł. Wolumen dystrybuowanych gazów był wyższy o blisko 14% niż przed rokiem, na co wpływ miały: budowa nowych przyłączy, warunki pogodowe i wzrost gospodarczy. Jednak intensywny rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, a także zwiększenie zatrudnienia w wyniku reorganizacji spowodowały, że wynik EBITDA w tym segmencie nie zmienił się w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (1,96 mld zł).

Przychody segmentu Wytwarzanie wyniosły 1,53 mld zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. Wolumen sprzedaży ciepła był wyższy o 14%, a energii elektrycznej z produkcji był wyższy o 8% w porównaniu z wynikami sprzed roku. Wynik EBITDA tego segmentu wyniósł 0,6 mld zł (wzrost o 8% r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 1 983 mln zł wobec 2 127 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)