Zysk operacyjny wyniósł 0,47 mln zł wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,32 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 33,31 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 96,68 mln zł w porównaniu z 101,96 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2017 roku grupa kapitałowa Solar Company odnotowała nieznaczny, 5-proc. spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, głównie za przyczyną mniejszej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego sprzedaży w kanale hurtowym - spadek o 10%, sprzedaż towarów w sklepach własnych zmniejszyła się o 4%. Równolegle wartość sprzedanych towarów i materiałów wobec analogicznego okresu poprzedniego roku spadła w większym stopniu niż przychody z ich sprzedaży - o 10%, co pozwoliło wypracować w okresie trzech kwartałów 2017 r marżę brutto na sprzedaży towarów na poziomie 55% wobec 52% marży zanotowanej w okresie trzech kwartałów 2016 r." - czytamy w raporcie

Solar podał, że w I-III kw. udało utrzymać się koszty działalności operacyjnej bez wartości sprzedanych towarów i materiałów na poziomie niższym o 3% r/r. Obniżeniu uległy wszystkie rodzaje kosztów działalności operacyjnej, przy czym największy wartościowo spadek odnotowano na kosztach usług obcych.

"Rezultatem wymienionych zjawisk w zakresie przychodów i kosztów było osiągnięcie przez Grupę w okresie trzech kwartałów 2017 roku ujemnego wyniku na sprzedaży wynoszącego -1 611 tys. zł, co jest wynikiem lepszym o 1 372 tys. zł niż w analogicznym okresie 2016 roku. Jednocześnie w okresie samego III kwartału 2017 r. Grupa osiągnęła zysk na sprzedaży wynoszący 621 tys. zł (wobec straty wynoszącej -1 382 tys. zł w okresie samego trzeciego kwartału 2016 r.), natomiast na poziomie wyniku finansowego netto osiągnięto w okresie samego III kwartału 2017 r. zysk netto wynoszący 437 tys. zł (wobec poniesionej straty netto -1 132 tys. zł w okresie lipiec-wrzesień 2016 r.)" - czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 1,46 mln zł wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej.

Solar podał, że prowadzi ciągłe prace związane z rozwijaniem i dostosowywaniem sieci sprzedażowej, w tym za granicą. 

"Zdaniem zarządu czynione działania prosprzedażowe oraz ciągła kontrola kosztów powinny przynieść polepszenie wyników w kolejnych okresach" - czytamy również. 

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)