JSW ma umowę ws. utworzenia funduszu stabilizacyjnego z PGE TFI i Altus TFI


Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z konsorcjum złożonym z PGE Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych umowę o współpracy w zakresie utworzenia oraz zarządzania tworzonym przez JSW Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) - tzw. funduszem stabilizcyjnym, podała spółka. JSW zasili fundusz kwotą 1-1,5 mld zł.
"Celem FIZ będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej JSW" - czytamy w komunikacie.
W okresach koniunktury na rynkach węgla, JSW zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować w FIZ. Środki zgromadzone w FIZ będą mogły być wykorzystane w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie, kiedy spółka będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Jednocześnie środki te będą stanowić wsparcie finansowe dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla grupy, związanych między innymi z rozbudową mocy wydobywczych, zwiększeniem dostępu do złóż, przeróbką węgla oraz produkcją koksu.
"TFI stosować będzie konserwatywną politykę inwestycyjną w zarządzaniu portfelem tworzonego funduszu. Środki funduszu będą lokowane w płynne aktywa o bardzo wysokim współczynniku bezpieczeństwa w tym głównie w obligacje Skarbu Państwa, inne skarbowe instrumenty dłużne, oraz inne instrumenty dla których stosowny limit zaangażowania został ściśle określony w polityce inwestycyjnej Funduszu" - czytamy dalej.
Umowa wejdzie w życie po uzyskaniu zgody obligatariuszy JSW oraz zgód korporacyjnych.
Spółka zakłada, że wniosek w sprawie rejestracji FIZ zostanie zgłoszony do sądu do końca 2017 r., a w momencie jego utworzenia zostanie on zasilony kwotą 1-1,5 mld zł, podano także.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)