Ubezpieczenia posagowe mają wiele cech wspólnych z polisami na dożycie. Podstawowa różnica polega na tym, że nie dotyczą one osób dorosłych. Jest to specjalny program, który ma zabezpieczyć dziecku ochronę nie tylko na wypadek różnych nieszczęść losowych, ale przede wszystkim zgromadzić na jego koncie kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie. Polisę posagową mogą wykupić rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie, a także inna osoba już w momencie narodzin dziecka.

Zazwyczaj jest tak, że im dłuższy okres ubezpieczenia, tym niższa składka.

Cechą charakterystyczną ubezpieczeń posagowych jest to, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia, jaką dziecko otrzyma po uzyskaniu pełnoletniości.

Kapitał z odsetkami w posagu

Natomiast w wersji ubezpieczenia posagowego z funduszem kapitałowym po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia, czyli osiągnięciu przez dziecko wieku określonego w umowie ubezpieczenia, kapitał zgromadzony na koncie polisy będzie składał się ze zindeksowanej i powiększonej o udział z zysku sumy ubezpieczenia oraz kwoty uzbieranej w posagowym funduszu inwestycyjnym. Osoba wpłacająca składki nie ma natomiast wpływu na sposób inwestowania własnych pieniędzy.

Ubezpieczenie posagowe zapewnia również szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej zarówno dziecka, jak i osoby, która je wykupiła. W przypadku jej śmierci lub całkowitego inwalidztwa obowiązek opłacania dalszych składek przejmie na siebie towarzystwo. Ponadto, w razie śmierci osoby ubezpieczającej, towarzystwo wypłacać będzie dziecku miesięczną rentę do końca określonego w umowie terminu. Te i inne świadczenia nie mają wpływu na kapitał końcowy zgromadzony na koncie dziecka.

Wypłata z polisy

Innym sposobem zabezpieczenia dziecka jest uczynienie go uposażonym w ramach własnej polisy na życie. Może być ono jedynym uposażonym albo jednym z kilku (np. małżonek i wszystkie dzieci), w części ustalonej przez ubezpieczającego. W takim przypadku suma ubezpieczenia (lub wartość polisy, gdy jest ona ubezpieczeniem z funduszem kapitałowym) zostanie wypłacona po ustaniu umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego, w jakim wieku będzie wówczas dziecko. Jednak jeśli jest to terminowa polisa na życie, a ubezpieczony dożyje jej końca, to on otrzyma całą należną kwotę. Natomiast gdy umrze on w trakcie trwania umowy (terminowej albo bezterminowej), kwotę należną z polisy otrzymają uposażeni, w tym dzieci niezależnie od ich wieku.

Pieniądze niepełnoletniego

Jeśli w związku ze śmiercią rodzica lub innego krewnego niepełnoletnie dziecko jako uposażone otrzyma pieniądze z jego polisy, może to rodzić pewne komplikacje prawne. Będą to bowiem środki, z których w świetle prawa cywilnego rodzicom nie przysługuje czerpanie pożytków. Dysponowanie tymi pieniędzmi przez rodziców w imieniu dziecka może być kłopotliwe. W skrajnych przypadkach może wymagać nawet decyzji sądu rodzinnego.

Dlatego choć skomasowanie wszystkich ryzyk i ochrony w ramach polisy na życie jednego lub obojga rodziców jest tańsze niż oddzielne finansowanie kilku ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia posagowego, niewątpliwą zaletą odrębnej polisy posagowej jest łatwość osiągnięcia zakładanego celu, czyli zabezpieczenia finansowego dziecka na czas osiągnięcia przez nie pełnoletniości.