"Dane za III kw. 2017 r. wskazują na wyhamowanie negatywnego trendu widocznego w ostatnich kwartałach, wskazującego na pogorszenie wskaźników rentowności. Wzrost zysków i rentowności był wynikiem rosnącej sprzedaży, jednocześnie jednak silnie obciążały go wzrost kosztów surowców i kosztów pracy. W świetle wyników SM NBP w IV kw. ub.r. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się, ale w 2018 r. przedsiębiorstwa oczekują niewielkiego pogorszenia swojej kondycji ekonomicznej, zwłaszcza w początku roku" - napisano w dokumencie.

"Mimo umocnienia w ostatnich miesiącach kurs walutowy pozostaje czynnikiem wspierającym w średnim okresie rentowność przedsiębiorców" - dodano.

Przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu popytu w I kw. 2018 r.

"W III kw. 2017 r. nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży, przy czym silniej rosła sprzedaż krajowa, podczas gdy wzrost dynamiki eksportu był nieco wolniejszy. Korzystne są zarówno oceny kształtowania się popytu w IV kw. 2017 r., jak również jego perspektywy w I kw. 2018 r." - napisano.

Badane firmy zwracają uwagę na zacieśniający się rynek pracy.

"Dynamika kosztów pracy przyspieszyła w III kw. 2017 r., w związku z wyższą niż w poprzednim kwartale dynamiką wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, której towarzyszył dalszy wzrost zatrudnienia" - napisano.

"Jednocześnie więcej firm wskazuje na problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu na pracę oraz wynagrodzeń w I kw. 2018 r." - dodano.

Przedsiębiorcy spodziewają się również wzrostu cen materiałów.

"Prognozy badanych przedsiębiorstw wskazują na kontynuację tendencji wzrostowej cen materiałów i surowców oraz cen własnych w I kw. 2018 r." - napisano.

Badanie wskazuje, że w 2018 r. firmy będą chętniej rozpoczynać inwestycje.

"Zgodnie z wynikami badania SM NBP przedsiębiorstwa zamierzają podjąć zdecydowanie więcej nowych inwestycji niż deklarowały w ubiegłorocznych planach, choć ich rozpoczęcie nie nastąpi jeszcze na początku roku" - napisano.

"Ponadto, planowane inwestycje są w mniejszym stopniu kierowane na rozbudowę zdolności produkcyjnych. Wzrost aktywności inwestycyjnej zapowiadają przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora publicznego oraz z sektorów o dużym wykorzystaniu funduszy unijnych" - dodano.

W I kw. nie powinno jednak wrosnąć zapotrzebowanie na finansowanie bankowe.

"Wyniki SM NBP wskazują, że w IV kw. 2017 r. wzrósł odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt, ale jednocześnie spadł odsetek zaakceptowanych wniosków" - napisano.

"Prognozy na I kw. 2018 r. sugerują brak większych zmian w zapotrzebowaniu sektora przedsiębiorstw na finansowanie bankowe" - dodano. (PAP Biznes)