Podpisanie planu podziału jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez BZ WBK.

"1. W związku z podziałem: podwyższa się kapitał zakładowy banku przejmującego o kwotę 27 548 240 zł w drodze emisji 2 754 824 akcji zwykłych na okaziciela serii N banku przejmującego o wartości nominalnej 10 zł i o łącznej wartości nominalnej 27 548 240 zł (akcje podziałowe)

2. W wyniku podziału:

- po obniżeniu kapitału zakładowego DB Polska, bank przejmujący przestanie być akcjonariuszem DB Polska w wyniku umorzenia wszystkich akcji DB Polska posiadanych przez bank przejmujący; oraz

Reklama

- DB AG pozostanie jedynym akcjonariuszem DB Polska posiadającym 100% akcji tej spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu DB Polska.

3. Z dniem podziału DB AG stanie się akcjonariuszem banku przejmującego i zostaną mu przyznane akcje podziałowe. Liczba akcji podziałowych przyznanych DB AG zostanie obliczona na podstawie parytetu wymiany akcji i zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

4. Parytet wymiany akcji, na podstawie którego zostaną przyznane akcje podziałowe, z zastrzeżeniem postanowień art. 550 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest następujący: za 1 000 000 akcji referencyjnych DB AG zostanie przyznane 1 836,54933333333 akcji podziałowych (parytet wymiany akcji)" - czytamy w projektach uchwał na nadzwyczajne walne BZ WBK, będących załącznikiem do planu podziału.

W związku z podziałem, kapitał zakładowy dzielonego banku zostanie obniżony w drodze umorzenia wszystkich akcji dzielonego banku będących w posiadaniu banku przejmującego, podano także.

BZ WBK podał także, że przewiduje, iż przejęcie działalności wydzielonej DBPL przyniesie znaczący zwrot z inwestycji, szacowany na 15,5% (bez uwzględnienia kosztów integracji) do 2021 r. ponad koszt kapitału własnego banku przejmującego, co łącznie ze spodziewanym wzrostem o 5% (bez uwzględnienia kosztów integracji) zysku na akcję banku przejmującego po 2021 r. oraz wzrostem liczby akcji w wolnym obrocie w wyniku emisji nowych akcji przyniesie korzyści jego akcjonariuszom.

Bank podał, że włączenie działalności wydzielanej DBPL do BZ WBK powinno mieć korzystny wpływ na klientów obu banków.

"Konsolidacja będzie korzystna dla klientów obydwu instytucji dzięki wzbogaceniu oferty produktowej, większej sieci dystrybucji oraz nowoczesnym i efektywnym modelom sprzedaży. Ten proces jest okazją do jeszcze lepszego wykorzystania możliwości jakie płyną ze wsparcia międzynarodowej Grupy Santander. Stabilna pozycja i doświadczenia Banku Zachodniego WBK oraz dobra współpraca pomiędzy stronami zapewniają przeprowadzenie tej transakcji z sukcesem" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK Gerry Byrne, cytowany w komunikacie.

Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych, podano także.

Wartość majątku Deutsche Bank Polska S.A. na dzień 31 stycznia 2018 r., rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto, wynosi 4 179 394 tys. zł, podano w załączniku do planu podziału.

W połowie grudnia ub. roku BZ WBK poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK. Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska.

BZ WBK podał wcześniej, że spodziewa się w związku z przejęciem wydzielonej części DBPL znaczącego potencjału oszczędności kosztowych z docelowymi synergiami przed opodatkowaniem na poziomie 129 mln zł (ok. 3,8% połączonej bazy kosztowej w 2016 roku) w 2021 r. Szacowane całkowite koszty integracji przed opodatkowaniem to 255 mln zł i zostaną rozłożone na lata 2018-2021. W tym czasie suma synergii kosztowych wyniesie 335 mln zł. Ponadto oczekiwane są potencjalne dodatkowe synergie w zakresie niższego kosztu finansowania oraz możliwości cross-sellingu.

Do czasu zakończenia transakcji obydwa banki pozostają odrębnymi instytucjami. Finalizacja procesu planowana jest na IV kw. 2018 r., pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

>>> Czytaj też: Kolejny rok ze stratą. Dyrektor Deutsche Banku ma coraz mniej czasu, aby postawić instytucję na nogi