Zysk operacyjny wyniósł 75,22 mln zł wobec 105,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 899,41 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 858,33 mln zł rok wcześniej."Wszystkie raportowane segmenty odnotowały gorsze wyniki niż w IV kwartale 2016 roku. Segment profili odnotował natomiast stratę.W segmencie blach elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży na poziomie zbliżonym do IV kwartału 2016 roku. Należy podkreślić, że średnie ceny osiągane w segmencie zbliżyły się do poziomu z II półrocza roku 2016. Emitent przewiduje, że w pierwszym kwartale 2018 utrzymana zostanie ta tendencja, jednocześnie zwraca uwagę na znaczną presję cenową ze strony klientów segmentu" - czytamy w raporcie.

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do IV kwartału 2016 o 11,2%. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 12 735 tys. zł, tj. o 7,4%. Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem cen na produkty segmentu oraz wyższym udziałem droższych produktów segmentu takich jak bariery energochłonne."W IV kwartale 2017 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 515 020 tys. zł i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdzie sprzedaż wyniosła 49 7 435 tys. zł, wzrosły o 3,5 %. Na wielkość przychodów ze sprzedaży wpływ mają ceny metali na LME, kurs dolara oraz wolumen sprzedaży produktów" - czytamy dalej.

Reklama

W całym 2017 r. spółka miała 253,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 325,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 500,96 mln zł w porównaniu z 3 140,94 mln zł rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 100,05 mln zł wobec 95,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)