Dzięki nowej inwestycji, autostrada A4 zyska połączenie z drogą wojewódzką nr 973 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka. Zadanie obejmuje zaprojektowanie trasy i uzyskanie dla niej decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja obejmuje budowę łącznicy o długości ok. 2,2 km, jako drogi jednojezdniowej, o dwóch i trzech pasach ruchu, a także nowego mostu na rzece Dunajec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie ze specyfikacją przetargu zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy.

Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - planuje zgłosić zadanie do unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.(PAP)

autor: Rafał Grzyb