Work Service 

Work Service zawarł umowę sprzedaży posiadanych akcji Exact Systems na rzecz Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management. Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 178,6 mln zł. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska złożył sprzedającemu zawiadomienie o przejściu do drugiego etapu inwestycji w Fabrykę Pizzy, w ramach którego nastąpi dalszy rozwój sieci, a docelowo - najpóźniej 31 marca 2021 r. - przejęcie 100% jej udziałów, podała spółka. >>>>    

Globe Trade Centre

Lone Star - większościowy akcjonariusz Globe Trade Centre (GTC) - rozważa sprzedaż wszystkich swoich akcji GTC inwestorowi strategicznemu lub finansowemu i nie rozważa wprowadzenia jakichkolwiek akcji na rynek publiczny w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu, podało GTC w komunikacie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   
 

Marvipol Development

Marvipol Development odnotował 38,21 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 40,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ogółem zysk netto wyniósł 38,21 mln zł w 2017 r. wobec 45,64 mln zł w 2016 r. >>>>  

Marvipol celuje w "co najmniej kilkunastoprocentowy" wzrost sprzedaży mieszkań w 2018 r. wobec 765 w ub. roku, poinformował prezes Mariusz Książek. >>>> 

Unibep

Unibep odnotował 25,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej to 1,37 mld zł na 2018 r., a na kolejne lata - ok. 0,6 mld zł, podała spółka w raporcie rocznym. >>>> 

Wielton 

Zarząd Wieltonu wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 57 349 508,49 zł, nie podając jednak proponowanej wysokości dywidendy, podano w projektach walnego zgromadzenia, które zwołano na 26 kwietnia. >>>>  

Global Cosmed

Global Cosmed podjął decyzję o o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy, poinformowała spółka. W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów wynik grupy kapitałowej Global Cosmed zostanie obciążony za 12 miesięcy 2017 r. łączną kwotą odpisów w kwocie 57 229 tys. zł. >>>>  

Global Cosmed prognozuje, że w 2018 r. zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie 320 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniesie 10 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

APS Energia

APS Energia odnotowała 2,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Action

Action szacuje, że jego spółka zależna Action Europe GmbH odnotowała 62 tys. euro EBITDA w 2017 r., natomiast prognoza na 2018 r. to 440 tys. euro, podała spółka. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż w I kwartale 2018 roku o 160% r/r, notując 304 sprzedane lokale, poinformowała spółka. Wynik ten znajduje odzwierciedlenie w zaawansowanej realizacji potencjału rozpoznań na lata 2018 i 2019, podkreśliła spółka. >>>> 

LiveChat Software

LiveChat Software miał 24 065 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 kwietnia 2018 r. wobec 19 251 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25% r/r, podała spółka. W marcu liczba klientów wzrosła o 374 firmy netto, dodano. >>>>  

Danwood Holding

Danwood Holding potwierdził zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, uzależniając ostateczną decyzję dotyczącą terminu od sytuacji rynkowej, podała spółka. Oferta obejmie do 24 mln istniejących akcji zwykłych serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego. >>>>  

PlayWay

PlayWay planuje premierę 10 gier w ciągu najbliższych 6 miesięcy, poinformowała spółka. >>>> 

Prairie Mining Limited

Prairie Mining Limited rozpoczęło działania sądowe przeciw Ministerstwu Środowiska (MŚ) w związku z nieudzieleniem w przewidzianym prawem terminie prawa do użytkowania górniczego dla terenu obejmującego planowaną kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, podała spółka. >>>>   

Multimedia Polska 

Multimedia Polska zawarły z Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska jako pierwotnymi kredytodawcami umowę kredytu terminowego na łączną kwotę 1 515 mln zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia spółki oraz jej akcjonariuszy, a także umowę kredytu obrotowego na kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb, podała spółka. >>>> 

GetBack, QuercusTFI 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) utworzy fundusz R1 FIZ, który odkupi obligacje GetBack będące w posiadaniu subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału, podało TFI. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Gminą Miasta Gdyni, który zakłada realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi, poinformowała spółka. Grupa Lotos planuje budowę instalacji oczyszczania oraz stację dystrybucji i tankowania wodoru w Gdańsku, dodano. >>>> 

QubicGames

QubicGames otrzymał potwierdzenie wydania gry " Pirates: All Aboard!" na konsolę Nintendo Switch w Europie i Australii oraz w w Ameryce Północnej, Europie i Australii13 kwietnia 2018 r., podała spółka. >>>>  

Budimex  

Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal

Antoni Józwowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Polimeksu-Mostostalu, podała spółka. >>>>  

PKO BP

Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 687,5 mln zł, tj. 24,8% zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podał bank. >>>>  

FTI Profit

FTI Profit, którego akcje zadebiutowały dziś na rynku Newconnect, rozważa przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst, poinformował prezes Łukasz Wasilewski. "Potencjalną emisję obligacji skoordynujemy z zakupami portfeli. Obligacje dają w miarę dalszego rozwoju wzmocnienie bazy kapitałowej, ktora pozwoli na zdynamizowanie działań na rynku wierzytelności, przy założeniu umiarkowanego kosztu kapitału" - powiedział Wasilewski podczas uroczystości debiutu na NewConnect. Spółka przewiduje wprowadzenie przyszłych serii obligacji na Catalyst.

Comarch

Comarch i True Corporation rozpoczęły współpracę w celu wdrożenia usług ComarchLoyalty Management i zastąpienia obecnie istniejącej aplikacji lojalnościowej: True You, podał Comarch. True You Loyalty jest lojalnościowym programem liczącym ponad 11 mln użytkowników na rynku tajskim. >>>>   

 CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec br. wyniosły 254,9 mln zł i były niższe o 19,3% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-marzec wyniosły ponad 692,7 mln zł i były niższe o 3,8% r/r. >>>>  

BSC Drukarni Opakowań

Zarząd BSC Drukarni Opakowań rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 9,8 mln zł, tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Bytom 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w marcu br. wyniosła ok. 13,63 mln zł i była wyższa o ok.16,6% w skali roku, podała spółka. >>>>  

Boryszew, Impexmetal 

Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal.>>>>   

i2 Development

i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka. >>>>  

Mirbud  

PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł. >>>>  

Famur

Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) na dostawę 102 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, podał Famur. Wartość umowy netto to 85 018 800 zł. >>>>