Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydują 14 VI o 2 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydują o przeznaczeniu 10,91 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 42 404 474,01 zł:

- na wypłatę dywidendy akcjonariuszom części zysku netto w wysokości 2,00 zł na jedną akcję tj. kwoty w łącznej wysokości 10 913 722,00 zł ( dywidendą objętych będzie 5 456 861 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu emitenta)

- pozostałą części zysku tj. kwotę 31 490 752,01 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Na dzień dywidendy zaproponowano 22 czerwca 2018 r., a na termin wypłaty dywidendy - 2 lipca 2018 r.

Konsorcjum Stali odnotowało 41,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,72 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 42,4 mln zł wobec 43,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)