Buy-back rozpoczął się 15 grudnia ub.r. na mocy uchwały walnego zgromadzenia spółki z 11 grudnia. W ramach tego programu skupiono dotychczas 276.500 akcji własnych Kopeksu po cenie 10,75 zł/ szt. Akcje te stanowią 0,409% kapitału zakładowego i tyleż z ogólnej liczby głosów na WZ.

"Powodem wstrzymania realizacji skupu akcji własnych emitenta jest powstała wątpliwość, co do interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, według których dalszy skup akcji emitenta może spowodować powstanie obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Emitenta przez Krzysztofa Jędrzejewskiego, większościowego akcjonariusza spółki" - głosi komunikat.

Spółka wyjaśnia, że Jędrzejewski , w wyniku objęcia 6 lutego br. spadku po Leszku Jędrzejewskim, posiada akcje stanowiące obecnie 65,58% kapitału i tyleż akcji na WZ. Przy czym udział ten wyniósłby 65,99% w przypadku interpretacji, iż Kopex - nabywający akcje własne jest podmiotem zależnym od Krzysztofa Jędrzejewskiego.

"W związku z powyższym, emitent zwrócił się w dniu 2 lutego 2009 roku do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o wyjaśnienie czy spółka nabywająca akcje własne jest podmiotem zależnym wobec akcjonariusza większościowego w myśl definicji podmiotu zależnego określonego w art.4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej oraz czy do ogólnej liczby głosów, której przekroczenie powoduje obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, dolicza się głosy z akcji spółki publicznej wniesionych do zamkniętego funduszu inwestycyjnego tytułem zapłaty w zamian za certyfikaty inwestycyjne" - czytamy dalej w komunikacie.

Jednocześnie spółka podkreśla, że jej intencją jest kontynuacja skupu akcji własnych zgodnie z podjętymi uchwałami WZ, po otrzymaniu odpowiedzi na złożone zapytania.

Leszek Jędrzejewski zmarł w listopadzie ub.r., a przyczyną jego śmierci była długotrwała depresja. Spółka zapewniała, że tragiczna śmierć głównego udziałowca, który nie był zaangażowany w zarządzanie spółką ani realizowane projekty, nie będzie miała wpływu na operacyjny biznes Grupy ZZM-Kopex.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 57,36 mln zł zysku wobec 492,44 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1297,29 mln zł wobec 917,38 mln zł. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 5,09 mln zł zysku netto wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej.