Przedstawiając projekt nowego programu, komisarz UE ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział, że ma on na celu przede wszystkim dostosowanie budżetu UE do przyszłych wyzwań, jakie stoją przed Wspólnotą. "Transformacja cyfrowa jest brana pod uwagę we wszystkich propozycjach – od transportu, energii i rolnictwa, po opiekę zdrowotną i kulturę. Aby wzmocnić tę tendencję, proponujemy dziś więcej inwestycji w dziedzinie sztucznej inteligencji, superkomputerów, cyberbezpieczeństwa, umiejętności cyfrowych i administracji elektronicznej" - wyjaśniał.

W ramach proponowanego programu 2,7 mld euro zostanie przeznaczone na finansowanie projektów służących opracowywaniu i wzmacnianiu superkomputerów i przetwarzania danych w Europie. Ma to zapewnić skuteczniejsze i bardziej powszechne wykorzystanie superkomputerów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Program „Cyfrowa Europa” ma być podstawą do stworzenia do roku 2022 lub 2023 światowej klasy unijnego superkomputera i infrastruktury danych o tzw. eksaskalowej zdolności obliczeniowej (miliard miliardów obliczeń na sekundę), a do roku 2026 lub 2027 - systemów o zdolności przekraczającej eksaskalę. Planowane inicjatywy będą opierać się na ogólnoeuropejskiej strategii na rzecz superkomputerów, która ma pomóc UE osiągnąć postęp w wielu dziedzinach, począwszy od opieki zdrowotnej i energii odnawialnej, po bezpieczeństwo samochodów i bezpieczeństwo cybernetyczne.

2,5 mld euro zostanie natomiast przeznaczone na rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w całej europejskiej gospodarce i społeczeństwie. Plan ten ma na celu pobudzenie inwestycji zmierzających do możliwie najlepszego wykorzystania sztucznej inteligencji, z uwzględnieniem zmian społeczno-gospodarczych, jakie się z nią wiążą, i zapewnieniem "odpowiednich ram etycznych i prawnych".

Komisja ma nadzieję, że inwestycje w badania naukowe i innowacje w ramach innego, działającego już programu „Horyzont Europa” pozwolą UE utrzymać się w światowej czołówce w dziedzinie sztucznej inteligencji. Proponuje w związku z tym opracowanie wspólnych „europejskich bibliotek” algorytmów, które byłyby dostępne dla wszystkich, aby pomóc sektorowi publicznemu i prywatnemu w identyfikowaniu i nabywaniu takich rozwiązań, które najlepiej odpowiadałyby ich potrzebom. Otwarte platformy i dostęp do przestrzeni danych przemysłowych w zakresie sztucznej inteligencji zostaną udostępnione w całej UE za pośrednictwem ośrodków innowacji cyfrowych, zapewniających małym przedsiębiorstwom oraz lokalnym innowatorom obiekty badawcze i potrzebną wiedzę.

2 mld euro z puli programu zostanie zainwestowane w ochronę gospodarki cyfrowej, społeczeństwa i demokracji w UE. Ma się to odbyć poprzez budowanie cyberobrony i unijnego sektora cyberbezpieczeństwa, finansowanie najnowocześniejszych urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa, a także wspieranie rozwoju niezbędnych umiejętności i wiedzy. Wniosek opiera się na szeregu środków w zakresie cyberbezpieczeństwa przedstawionych we wrześniu 2017 r. oraz na pierwszych ogólnounijnych przepisach w tej dziedzinie, które weszły w życie w maju 2018 r.

Komisja chce również, by dzięki inwestycjom w wysokości 700 mln euro obecni i przyszli pracownicy mieli możliwość zdobywania zaawansowanych umiejętności cyfrowych poprzez długo- i krótkoterminowe kursy szkoleniowe oraz staże w trakcie pracy, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim mieszkają. "W ramach programu +Cyfrowa Europa+ ośrodki innowacji cyfrowych będą realizować ukierunkowane programy mające na celu udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej pomocy w wyposażeniu ich pracowników w niezbędne zaawansowane umiejętności, tak aby mogli uzyskać dostęp do nowych możliwości oferowanych przez superkomputery, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo" - czytamy w dokumencie.

Z kolei kwota 1,3 mld euro ma pomóc w ucyfrowieniu administracji publicznej i usług użyteczności publicznej oraz ułatwić wszystkim przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, dostęp do technologii i know-how. Ośrodki innowacji cyfrowych będą stanowić „punkty kompleksowej obsługi” dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, zapewniając dostęp do wiedzy technologicznej i obiektów do przeprowadzania eksperymentów. Sieć ośrodków innowacji cyfrowych uzyska wsparcie, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny w całej Europie. Ośrodki innowacji cyfrowych są obecnie jednym z kluczowych elementów strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu.

Program „Cyfrowa Europa” ma być w ramach nowego budżetu ściśle powiązany z istniejącym już programem „Horyzont Europa”. „Horyzont Europa” zapewnia inwestycje w badania naukowe i innowacje, natomiast program „Cyfrowa Europa” będzie opierał się na jego wynikach, tworząc infrastrukturę potrzebną do przyszłych badań w dziedzinie sztucznej inteligencji, robotyki, wysokowydajnych systemów obliczeniowych i dużych zbiorów danych.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)