Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych Francji w 2017 r. wyniósł 2,6 proc. PKB. W 2016 r. było to 3,4 proc. Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej z wiosny 2018 r. przewidują dla Francji deficyt w wysokości 2,3 proc. PKB w 2018 r. i 2,8 proc. PKB w 2019 r. Dopuszczalny przez UE poziom deficytu to 3 proc. PKB.

W latach 2010-2011, w szczytowym momencie kryzysu euro, procedury były otwarte wobec 24 państw członkowskich. Obecnie procedura taka jest prowadzona już tylko wobec Hiszpanii.

Państwa członkowskie są zobowiązane na mocy art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do unikania nadmiernego deficytu budżetowego.

Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie mają obowiązek wykazać się zdrowymi finansami publicznymi i spełnić dwa kryteria: deficyt budżetowy nie może przekraczać 3 proc. PKB, natomiast dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB. Formalnie decyzje o zamknięciu procedury nadmiernego deficytu podejmują państwa członkowskie w Radzie UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)