PKO BP rozczarował

Zaczęło się od PKO BP, który miał 548,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w czwartym kwartale 2008 roku wobec 874,77 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy spodziewali się wyniku netto w wysokości 646–823 mln zł., przy średniej 715 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 3300,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2903,63 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 3061,20 mln zł zysku netto wobec 2719,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1618,39 mln zł wobec 1315,81 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 612,11 mln zł wobec 611,65 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Potem TP SA nie spodziewa się wiele

Telekomunikacja Polska miała zysk za 2008 r., ale mniejszy niż rok wcześniej. Po audycie to 2188 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku, wobec 2273 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym w czwartek.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3313 mln zł wobec 3248 mln zł zysku rok wcześniej.

Mniejsze były skonsolidowane przychody: wyniosły 18165 mln zł wobec 18244 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 520 mln zł zysku netto wobec 841 mln zł zysku rok wcześniej.

TP SA pociesza inwestorów perspektywą dywidendy. Planuje wypłacić dywidendę z zysku za 2008 r. w wysokości 1,5 zł na akcję, poinformował prezes Maciej Witucki w czwartek. Dodał, że w II połowie roku spółka może przeprowadzić dodatkową dystrybucję zysku w formie skupu akcji lub dodatkowej dywidendy, a decyzja będzie zależała od warunków na rynku.Witucki dodał, że decyzja w tej sprawie zapadnie najpóźniej po ogłoszeniu wyników za I połowę 2009 r.

"Z naszych ocen wynika, że jesteśmy w stanie taką dystrybucję przeprowadzić" - zaznaczył Witucki. Dodał, że spółka powstrzymuje się od takiej decyzji ze względu na niepewność na rynku, zwłaszcza dotyczącą sektora bankowego i warunków, na jakich banki będą finansować bieżącą działalność przedsiębiorstw.

W zeszłym roku TP SA również wypłaciła dywidendę w wysokości 1,5 zł na akcję, przeznaczając na to 824,65 mln zł z zysku za 2007 rok, wynoszącego 841,47 mln zł (w ujęciu jednostkowym) i 1.228,51 zł z kapitału rezerwowego. Spółka przeprowadziła też buy-back.

Prezes Witucki nie pocieszył natomiast inwestorów mówiąc, że wartość rynku usług telekomunikacyjnych w 2009 r. nie zmieni się w stosunku do poprzedniego roku. Wyniki TPSA w 2009 r. będą zależeć od kursu złotego i polityki regulatora rynku, a spółka liczy się ze spadkiem przychodów w porównaniu z 2008 r.

TPSA oparła swoje oceny na założeniu, że wzrost polskiego PKB w 2009 r. wyniesie ok. 1 proc., inflacja ok. 3 proc., a stopa bezrobocia - co najmniej 10 proc.

TP SA czuje oddech konkurencji

Przychody Telekomunikacji Polskiej z telefonii stacjonarnej spadły w 2008 r. o 3,2 proc. rok do roku, do 10,49 mld zł. "Wyniki odzwierciedlają wpływ procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową i decyzji regulacyjnych" - czytamy w komunikacie. TPSA podała, że w 2008 r. liczba łączy stacjonarnych spadła o 6,7 proc. rok do roku do 8,9 mln (na 31 grudnia 2008 r.).

Przychody  w segmencie telefonii komórkowej wzrosły w 2008 r. o 7,1 proc. rok do roku do 8,635 mld zł. TPSA ocenia, że Orange miał w 2008 r. jedną trzecią rynku pod względem wartościowym. Liczba klientów Orange wzrosła o 0,2 proc. w skali roku do 14,182 mln. Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu wzrosła natomiast o 57,8 proc. rok do roku do 352 tys.

"Znaczącą część wzrostu rynku komórkowego w Polsce przejął czwarty operator infrastrukturalny oraz operatorzy wirtualni (MVNO). Według szacunków Grupy TP, łącznie przypadło na nich 30 proc. przyrostu rynku pod względem wartości oraz prawie 50 proc. aktywacji netto w 2008 roku" - głosi komunikat.

Natomiast liczba łączy usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu wzrosła o 13,5 proc. rok do roku do 2,445 mln.

No i stratą dobił PKN Orlen, przez tanią ropę

PKN Orlen miał 3047,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2008 roku wobec 634,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie w czwartek. Największy na to wpływ miała wycena zapasów spowodowana spadkiem cen ropy, wynika z komentarza spółki. Wynik istotnie obniżyły też ujemne różnice kursowe od kredytów w euro z powodu osłabienia złotego, podała spółka w czwartek.

"Największy wpływ na zmianę wyników IV kwartału 2008 roku w stosunku do danych porównywalnych miały dynamicznie spadające ceny ropy naftowej Brent. Ujemny wpływ wyceny zapasów w stosunku do IV kwartału 2007 roku był większy o (-) 3 276 mln zł (r/r). Efekt ten dotyczył przede wszystkim PKN Orlen (-) 2 137 mln zł i Grupy Możejki (-) 736 mln zł" - czytamy w raporcie.

Z komentarza spółki wynika, że oprócz negatywnego wpływu wyceny zapasów, na ujemny wynik silnie oddziaływały ujemne różnice kursowe. "Koszty finansowe netto w IV kwartale 2008 roku wyniosły (-) 1 654 mln zł, z czego (-) 134 mln zł stanowiły koszty odsetkowe netto a (-) 1 486 mln zł ujemne różnice kursowe netto. Najistotniejszą pozycję stanowiły ujemne różnice kursowe od kredytów w EUR w kwocie 1 162 mln zł, głównie niezrealizowane" - czytamy dalej w komentarzu.

Spółka podkreśla jednak, że powstałe niezrealizowane ujemne różnice kursowe będą w kolejnych kwartałach równoważone wyższymi wpływami netto z działalności operacyjnej.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1965,17 mln zł wobec 103,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 18294,99 mln zł wobec 14578,01 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia przewidywała stratę 2335 mln zł. Analitycy spodziewali się w tym okresie straty netto w wysokości 3025-1104 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 659,04 mln zł straty wobec 2412,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 241,56 mln zł straty netto wobec 2759,86 mln zł zysku rok wcześniej.