PKP Cargo w ub. roku przewiozło 134,4 mln ton ładunków. W 2007 r. było to odpowiednio 144,6 mln ton. PKP LHS przewiozła 8,4 mln ton, gdy w 2007 r. 8,6 mln ton.

Spadek przewozów PKP CARGO spowodowało: spowolnienie gospodarki i związany z tym spadek popytu na dowóz kruszyw, rud, metali i wyrobów metalowych (ładunki te mają 30 proc. udziału w przewozach PKP CARGO). Ponadto skurczyła się międzynarodowa wymiana handlowa, co skutkowało spadkiem przewozów tranzytowych.

Ogólny wynik poprawiły większe niż w 2007 r. przewozy węgla, którego udział stanowił około 40 proc. przewozów spółki. Mimo większej na początku br. niż w styczniu 2008 r. kontraktacji przewozów, spółka z powodu recesji w gospodarce przewiduje dalszy spadek przewozu towarów.

Na zliberalizowanym rynku kolejowych przewozów towarowych PKP CARGO konkuruje z kilkunastoma liczącymi się przewoźnikami prywatnymi. Silną konkurencję stanowi również transport drogowy.

Towary dominujące w przewozach PKP LHS w 2008 r. to: ruda żelaza i koks. Oprócz rudy żelaza i koksu równie znaczącą pozycję w przewozach w 2007 r. stanowiły minerały, węgiel kamienny, wyroby pochodzące z ropy naftowej oraz wyroby metalowe. PKP LHS przewiduje w 2009 r. spadek przewozów, spowodowany kryzysem gospodarczym, podobnie jak w przypadku PKP CARGO.