Opera TFI nie przejmie SEB TFI jako spółki, ale prowadzoną przez nią działalność TFI, w tym fundusze i pracowników. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych jedno TFI nie może być akcjonariuszem innego. Umowa jest warunkowa i do formalnego przejęcia dojdzie po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firmy nie ujawniają wartości transakcji.

Nie będzie zmian w ofercie

Jak zapowiadają przedstawiciele Opery TFI, po przejęciu funduszy chcą utrzymać wszystkie produkty znajdujące się obecnie w ofercie SEB TFI i na tym etapie nie planują żadnych zmian, jak np. łączenie lub likwidacja funduszy. Zmienią się za to ich nazwy. Umowa obliguje Operę TFI do rezygnacji z używania marki SEB po przejęciu zarządzania funduszami. Dla Opery TFI główny cel transakcji, poza skokowym wzrostem aktywów, to poszerzenie oferty produktowej o fundusze benchmarkowe i dostęp do zewnętrznych sieci dystrybucji SEB TFI.

Dla grupy SEB sprzedaż TFI wynika z przyjętej strategii zakładającej koncentrację działań na bankowości korporacyjnej, w której spółka ma przewagę konkurencyjną i szansę na zdobycie wiodącej pozycji rynkowej.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się znaleźć nowy dom dla SEB TFI. Dla grupy SEB oznacza to całkowitą koncentrację posiadanych zasobów na rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce - powiedział Jürgen Baudisch, szef SEB w Polsce.

Fundusze alternatywne

Opera TFI specjalizuje się w zarządzaniu funduszami o alternatywnej polityce inwestycyjnej, a swoje produkty dystrybuuje bezpośrednio oraz przez internet. Z kolei SEB TFI zarządza głównie otwartymi funduszami o polityce inwestycyjnej opartej na benchmarku, a sprzedaż prowadzi poprzez sieć zewnętrznych dystrybutorów.

Kompensacja w Skarbcu TFI

Skarbiec TFI wprowadził kompensację zysków i strat w ramach otwartych funduszy inwestycyjnych. Kompensacja umożliwia korzystniejsze dla klientów naliczanie podatku od zysków kapitałowych przy dokonywaniu transakcji konwersji i odkupienia jednostek uczestnictwa.

Dzięki wprowadzeniu kompensacji klient, który zyskał na inwestycji w jednym subfunduszu i jednocześnie stracił na inwestycji w drugim subfunduszu w ramach funduszu parasolowego, przy wypłacie środków zapłaci tzw. podatek Belki wyłącznie od kwoty zysku po potrąceniu poniesionej straty. Inwestor może więc zrównoważyć stratę powstałą w jednym z subfunduszy zyskiem z innego, pod warunkiem że obie te transakcje przebiegną w tym samym dniu wyceny.

Zasada kompensacji obowiązuje również poza funduszem parasolowym, jednak tylko w zakresie jednego zlecenia zmniejszającego, złożonego w ramach jednego funduszu.

Kompensacja w funduszach Skarbiec TFI to wynik prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylając wcześniejszą interpretację Ministerstwa Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przychylił się do argumentacji Skarbca i zezwolił na pełną kompensację zysków i strat w otwartych funduszach inwestycyjnych tego TFI. Kompensacja w Skarbcu TFI funkcjonuje od początku marca 2009 roku.

Skarbiec TFI powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Obecnie w ofercie TFI znajdują się 24 fundusze inwestycyjne, w tym trzy fundusze parasolowe, w których dostępnych jest 20 subfunduszy.