Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr


Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Bank Polska wyniósł 63,6 mln zł w I połowie 2018 roku wobec 29,7 mln zł straty netto, wynikającej ze zdarzeń jednorazowych, zanotowanej rok wcześniej, podał bank.
"Na osiągnięty w bieżącym roku rezultat wpływ miały następujące pozycje:
- porównywalny z uzyskanym rok wcześniej wynik z tytułu odsetek (-2,3% r/r), który wyniósł 533,8 mln zł;
- wynik z tytułu prowizji i opłat nie zmienił się w skali roku i wyniósł 290,8 mln zł;
- wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany w wysokości -35,2 mln zł (wobec 10 mln zł osiągniętych rok wcześniej), co było efektem zaprzestania stosowania przez bank zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną sprzedażą podstawowej działalności banku oraz rozpoczęcia reklasyfikacji kwot ujętych w kapitale własnym do rachunku wyników w okresie, w którym przepływy z tytułu depozytów i kredytów mogą być oczekiwane;
- niższe o 65,6% odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów na poziomie 52 mln zł;
- spadek kosztów administracyjnych o 3,4% r/r do 546,2 mln zł, co oznacza powrót do spadkowego trendu po nieznacznym wzroście w I kwartale;
- obniżenie się pozostałych kosztów operacyjnych o 90,3% r/r do 13,9 mln zł, co było pochodną ujęcia w tej pozycji 114 mln zł w związku ze spisaniem wartości niematerialnej - marki 'Polbank' w I półroczu 2017 r.;
- podatek od instytucji finansowych w wysokości 60 mln zł (-13,5% r/r)" - czytamy w komunikacie.
Bank podał, że w I półroczu wartość portfela kredytowego praktycznie nie zmieniła się w stosunku do stanu z końca 2017 r. i wyniosła 32,5 mld zł. Na stabilnym poziomie pozostało również saldo depozytów klientów (34,1 mld zł). W efekcie suma bilansowa Grupy wyniosła 30 czerwca 2018 r. 48,6 mld zł (-0,7% wobec stanu z końca 2017 r.).
"Pierwsza połowa roku była pomyślna dla polskiej gospodarki, przynosząc również stabilny rozwój naszemu bankowi. Konsekwentnie wdrażaliśmy program cyfryzacji, który zaowocował między innymi nowymi rozwiązaniami płatniczymi dla klientów. Decyzja o sprzedaży podstawowej części działalności Raiffeisen Polbanku na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas podjęta na początku kwietnia przez Raiffeisen Bank International nie wpłynęła na naszą bieżącą działalność. Nadal w większości segmentów odnotowaliśmy wzrost liczby klientów, jak i kontynuowaliśmy zapoczątkowane wcześniej programy, służące m.in. zapewnieniu klientom nowoczesnych rozwiązań cyfrowych" - powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.
Bank podał, że w II kw. otworzył 25,2 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, z czego 22,3 tys. nowym klientom. W efekcie na koniec czerwca bank prowadził ponad 468 tys. takich rachunków, a łączna liczba kont osobistych dla klientów indywidualnych wyniosła 845 tys.
Pod koniec II kwartału bank udostępnił klientom dwa nowoczesne rozwiązania płatnicze – Google Pay i Apple Pay, pozwalające na wygodne dokonywanie transakcji przez urządzenia mobilne.
Ogólna liczba klientów wzrosła z 784,8 tys. w I półroczu 2017 roku do 827,1 tys. w I półroczu 2018 roku, co oznacza przyrost o 5,4%.
Na koniec czerwca br. współczynnik kapitałowy Tier 1 osiągnął poziom 13,85%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) był na poziomie 16,38%, co oznacza, że Grupa spełniała wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej.
Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł.
(ISBnews)