Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,54 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 50,6 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,79 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 114,66 mln zł w porównaniu z 93,31 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w I półroczu 2018 r. wyniki lepsze, niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 23% r/r i wyniosły 114 660 tys. zł. Wyższą sprzedaż zrealizowały zarówno spółki zależne (o 45% r/r), jak i nadrzędna spółka Atende (o 15% r/r). W ujęciu sektorowym największą kontrybucję do wzrostu poziomu przychodów grupy miał sektor publiczny, w którym przychody w I półroczu 2018 r. osiągnęły 41 403 tys. zł, co oznacza wzrost o 88% r/r" - czytamy w raporcie.

Dzięki większej sprzedaży w raportowanym okresie wypracowano wyższy zysk brutto na sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2017 r. (31 214 tys. zł, wzrost o 18% r/r). Jednocześnie nastąpił wzrost o 11% r/r kosztów ogólnego zarządu, związany z rozwojem oferty spółek grupy. Finalnie poprawie uległy wynik operacyjny (zmniejszenie straty do 83 tys. zł z 1 646 tys. zł rok wcześniej), EBITDA (zysk na poziomie 3 791 tys. zł, wzrost o 121% r/r) oraz wynik netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego (strata na poziomie 1 024 tys. zł w I półroczu br. wobec straty 1 795 tys. zł rok wcześniej), podano także.

Łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowane zyski, na poziomach operacyjnym, brutto i netto, osiągnięte w I półroczu 2018 r., był dodatni. Spośród spółek zależnych pozytywny wpływ na wyniki miały Sputnik Software, Atende Software i TrustIT, negatywny zaś pozostałe spółki, czytamy dalej.

"Sytuacja operacyjna i finansowa Grupy Atende w 2018 r. kształtuje się bardzo podobnie do ubiegłorocznej. Znaczna sezonowość działalności powoduje, że większość zysków grupa wypracowuje w IV kwartale roku. Zdaniem zarządu, pomimo osiągniętej niewielkiej straty w I półroczu br., wyniki Grupy Atende w całym 2018 r. powinny być dobre ze względu na rosnący wkład, osiągających dobre wyniki, spółek zależnych oraz portfel już zdobytych i potencjalnych kontraktów w spółce nadrzędnej, które będą finalizowane w IV kwartale roku" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 3,68 mln zł wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)