Głównym celem projektu jest stworzenie takiego systemu informacji o programach centralnych i ich koordynacji, który umożliwiłby polskim beneficjentom większy udział w realizacji projektów finansowanych z programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, (a nie tych znajdujących się w tzw. kopertach narodowych - PAP). Chodzi m.in. o programy takie jak Horyzont 2020, COSME, CEF czy LIFE.

"Rząd, przygotowując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), wśród średnio- i długookresowych celów gospodarczych, założył w niej zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych środków unijnych, w tym z programów horyzontalnych zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Założono, że zwiększeniu udziału polskich beneficjentów w programach horyzontalnych oraz wzmocnieniu synergii między środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) i programami horyzontalnymi, ma służyć projekt strategiczny z SOR: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej.

Jego celem jest zdefiniowanie przyczyn niskiego wykorzystania środków europejskich z programów horyzontalnych przez polskie podmioty, wskazanie skutecznych narzędzi wspierających je w efektywniejszym korzystaniu z tych środków oraz zachęcenie do większego udziału w przedsięwzięciach finansowanych ze środków UE innych niż EFSI.

Przewidziano w nim działania mające zwiększyć udział polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE. Są one - jak pisze CIR - niezbędne do podjęcia jeszcze w perspektywie do 2020 r. na poziomach: strategicznym, wdrożeniowym oraz wnioskodawcy. "Podjęcie ich przed rozpoczęciem perspektywy na lata 2021-2027 umożliwi właściwe przygotowanie oraz płynne przejście do niej".

Zgodnie z założeniami SOR, udział polskich podmiotów (m.in. przedsiębiorców, instytutów badawczych) w ogólnej puli środków europejskich alokowanych w programach zarządzanych centralnie przez KE powinien wzrosnąć do 2,5 proc. w 2020 r. oraz do 5 proc. w 2030 r. Obecnie - jak wynika z informacji resortu inwestycji i rozwoju - wynosi on 1 proc. Liderami w programach zarządzanych centralnie przez KE są Niemcy i Hiszpania, których udział w transferach środków unijnych z tych programów wynosił odpowiednio: 15,9 proc. i 8,9 proc. w 2017 r.

"Biorąc powyższe pod uwagę Rada Ministrów zdecydowała o przeniesieniu procesu koordynacji programami horyzontalnymi KE z instytucji dotychczas nimi zarządzającymi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju" - czytamy w komunikacie CIR.

autor: Ewa Wesołowska