Artifex Mundi w nowej strategii skoncentruje się na 4 kluczowych projektach gier


Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Artifex Mundi przyjął nową strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2019-2022, podała spółka. W krótkim i średnim terminie skoncentruje zasoby grupy na realizacji czterech najbardziej perspektywicznych projektów gier: "Hot Shot Burn!" (poprzednia nazwa "Outlaws") i "Rogal" - w segmencie premium oraz "Bladebound" i "Tiny Dragons" - w segmencie free-to-play.
"Sformułowanie przez zarząd strategii stanowi efekt prowadzonego w spółce przeglądu opcji strategicznych oraz kończy związane z nim prace" - zaznaczono w komunikacie.
Strategia wiąże długoterminowy wzrost wartości całej grupy kapitałowej Artifex Mundi dla akcjonariuszy spółki z konsekwentnym rozwojem działalności deweloperskiej i wydawniczej, a także sukcesem biznesowym w dwóch segmentach gier: premium oraz free-to-play. Wspomniany wzrost wartości grupy zidentyfikowany zostało jako podstawowy cel przyjętej strategii, podano także.
"W celu osiągnięcia podstawowego zamierzenia określonego w strategii zakłada się dokonanie zmiany struktury organizacyjnej grupy, jak również modyfikacji modelu i skali prowadzonej działalności. W krótkim terminie planowane jest wewnętrzne wydzielenie czterech samodzielnych zespołów deweloperskich, wyspecjalizowanych w realizacji projektów gier z określonego zakresu gatunkowego oraz modelu komercjalizacji (po dwa zespoły realizujące gry komercjalizowane w modelu: premium oraz free-to-play). Reorganizacja przewiduje równoczesne precyzyjne zakreślenie obszarów autonomii poszczególnych zespołów deweloperskich oraz zbudowanie efektywnego systemu kontroli i wsparcia. Wewnętrzny nadzór dotyczyć będzie w szczególności weryfikowania stopnia realizacji przez poszczególne zespoły deweloperskie założeń biznesowych spółki, przy jednoczesnym zachowaniu ich kreatywnej niezależności" - czytamy dalej.
W ramach reorganizacji zakładanej w strategii planowane jest również wydzielenie dwóch zespołów wydawniczych, wyspecjalizowanych w komercjalizacji gier odpowiednio w modelach premium i free-to-play, pracujących z zespołami deweloperskimi o odpowiedniej specjalizacji, dodano w informacji.
"Specjalizacji zespołów deweloperskich i wydawniczych, koncentracji na podnoszeniu kompetencji w ramach profilu danego zespołu, dookreśleniu zakresu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wprowadzeniu efektywniejszego planowania i kontroli (w tym również finansowej) procesów towarzyszyć ma skoncentrowanie - w krótkim i średnim terminie - zasobów grupy (ludzkich, kapitałowych) na realizacji czterech najbardziej perspektywicznych projektów gier:
a) 'Hot Shot Burn!' (poprzednia nazwa 'Outlaws') i 'Rogal' - w segmencie premium oraz
b) 'Bladebound' i 'Tiny Dragons' - w segmencie free-to-play" - podkreślono w informacji.
Podjęta decyzja ma na celu zwiększenie szans na osiągnięcie w ramach ww. projektów gier zakładanych wyników finansowych, mających stanowić podstawę dla dalszego rozwoju grupy w kierunkach oraz terminie zakreślonym w strategii, stwierdzono również.
"W segmencie gier HOPA strategia zakłada równoczesną dalszą optymalizację harmonogramu wydawniczego i inwestycji w nowe gry, ograniczenie ryzyka biznesowego poprzez selektywne podejście do realizowanych projektów, a także koncentrację na maksymalizacji dochodów i przepływów pieniężnych z komercjalizacji już posiadanego oraz zakontraktowanego do realizacji portfela gier" - dodano także.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.
(ISBnews)