GUS: Emisja pyłów z uciążliwych zakładów spadła o 10,7%, gazów o 0,3% w 2018 r.


Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Wielkość emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, tj. z zakładów o największej w skali kraju emisji zanieczyszczeń do powietrza (ok. 1 900 zakładów) wyniosła ok. 32 tys. t w 2018 r. i zmniejszyła się o 10,7% w stosunku do ubiegłego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych ukształtowała się na poziomie 213 mln t i spadła w stosunku do 2017 r. o 0,3%.
"Emisja pyłów pochodziła głównie z procesów spalania paliw (55% emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych). Głównymi źródłami emisji było przetwórstwo przemysłowe (52%) oraz jednostki prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (40%)" - czytamy w komunikacie.
Ponad 99% tej emisji zanieczyszczeń gazowych stanowił dwutlenek węgla oraz po 0,1% - dwutlenek siarki i tlenek azotu. Dominującymi źródłami emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych były jednostki prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (70%) oraz zakłady przetwórstwa przemysłowego (28%).
"W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń powietrza w 2018 r. zatrzymano 19,4 mln t (99,8%) pyłów i 2,6 mln t (66,7%) gazów (bez CO2) wyemitowanych przez zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza. Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w 2018 r. dla po-szczególnych rodzajów zanieczyszczeń gazowych wynosiły: 89,9% dla dwutlenku siarki, 72,3% dla węglowodorów, 43,8% dla tlenków azotu, 29,5% dla tlenku węgla, 37,7% dla innych (głównie amoniaku, dwusiarczku węgla, fluoru, siarkowodoru, związków chloroorganicznych)" - czytamy dalej.
W 2018 r. wytworzonych zostało 115,3 mln ton odpadów przemysłowych, co oznacza wzrost o 1,4% względem roku poprzedniego, podał także GUS.
"Głównym źródłem odpadów były, podobnie jak w latach poprzednich: górnictwo i wydobywanie (61,4 mln t), przetwórstwo przemysłowe (26,1 mln t) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (18,3 mln t)" - wyjaśniono.
Największy udział w ilości wytworzonych odpadów stanowiły odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin (57%) oraz od-pady z procesów termicznych (23%).
Dominującymi sposobami postępowania z odpadami wytworzonymi w 2018 r. były odzysk (50,7%) oraz składowanie (42,5%).
Ilość odpadów składowanych (nagromadzonych) w obiektach własnych na koniec roku wyniosła 1 760 mln ton. Niezrekultywowana powierzchnia składowisk odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wynosiła prawie 8,3 tys. ha, z czego składowiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - w tym hałdy stanowiły 54,1%, zaś stawy osadowe 45,9%. W ciągu roku zrekultywowano powierzchnię 4,1 ha, podano także w materiale.
(ISBnews)