Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate N.V. podjął uchwałę dotyczącą emisji na rzecz Globalworth Holding B.V. 309 348 725 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,6 euro za akcję i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 494,957 mln euro, podała spółka. Zapłata za akcje została wykonana poprzez potrącenie z roszczeniem z tytułu zobowiązań spółki przejętych przez Globalworth Holding.
"Płatność powyżej wartości nominalnej akcji nowej emisji, powiększona w wyniku zaokrąglenia w dół o 0,56 euro, a więc wynosząca łącznie 185 609 235,56 euro, stanowi premię emisyjną (share premium)) z wyłączeniem prawa poboru wszystkich akcjonariuszy spółki w stosunku do akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie.
Globalworth zawarła ponadto umowę emisji akcji imiennych (deed of issue of registered shares), na podstawie której wyemitowała na rzecz Globalworth akcje nowej emisji. Emisja stała się skuteczna w momencie zawarcia umowy emisji (rejestracja w holenderskim rejestrze handlowym nie jest wymagana dla skuteczności emisji), zaznaczono także.
"Spółka, Globalworth oraz Globalworth Finance Guernsey Limited (podmiot powiązany z Globalworth) (GFGL) zawarły umowę nowacji, na podstawie której Globalworth przejął zadłużenie spółki wynikające z umowy pożyczki zawartej przez spółkę oraz GFGL […], a spółka została zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. W wyniku nowacji, Globalworth nabył w stosunku do spółki bezpośrednie roszczenie w wysokości (według stanu na dzień 3 lipca 2019 r.) 494 957 960,56 euro, która to kwota jest równa wysokości zadłużenia spółki przejętego przez Globalworth" - czytamy dalej.
Spółka złożyła zawiadomienie o wykonaniu opcji w stosunku do akcji nowej emisji zgodnie z umową opcji zawartą z Globalworth, w wyniku którego Globalworth nabył akcje nowej emisji. Zobowiązanie Globalworth do zapłaty za akcje nowej emisji zostało wykonane poprzez potrącenie z roszczeniem do wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji. W konsekwencji dokonanego potrącenia, wszystkie akcje nowej emisji zostały w pełni opłacone, podano także.
W związku z planowanym wycofaniem akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, akcje nowej emisji nie podlegają dematerializacji oraz spółka nie zamierza ubiegać się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu i notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podkreślono.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)