Nowelizacja tzw. ustawy regulacyjnej, czyli Pakiet Przyjazne Państwo, którą w środę podpisał prezydent zawiera liczne ułatwienia dla przedsiębiorców - poinformowało w czwartek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przypomina, że Pakiet Przyjazne Państwo wprowadza m.in. prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, wydłuża termin rozliczenia VAT w imporcie czy też uprawnia do reklamacji osoby prowadzące działalność gospodarczą. W Pakiecie - podkreśla resort - znalazły się też zapisy dotyczące wydłużenia do 13 sierpnia 2019 r. terminu na składanie oświadczeń uprawniających mikro i małych przedsiębiorców do zachowania cen energii z czerwca ubiegłego roku.

"Pakiet eliminuje przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa, a także wprowadza kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu. Jego celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm" - mówi cytowana w informacji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że celem podpisanych właśnie przez prezydenta rozwiązań prawnych, a także wprowadzonej wcześniej Konstytucji Biznesu oraz Pakietu MŚP, jest ułatwienie funkcjonowania drobnym przedsiębiorcom i zwiększenie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Reklama

W informacji zaznaczono, że ustawa będzie oddziaływała na wiele różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze.

Ministerstwo podkreśla, że np. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Wylicza, że na zmianie może skorzystać nawet 47 tys. importerów. "Poprawi ona ich płynność finansową, zmniejszy ich koszty transportowe, a w rezultacie zwiększy wolumen i wartość importu odprawianego przez polskie porty. Resort przypomina, że odroczoną płatność VAT oferują m.in. Niemcy, Holandia i Litwa.

PPP wprowadza też prawo do błędu. Dzięki temu rozwiązaniu - jak czytamy - przedsiębiorca – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG i będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy. Albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Prawo do błędu to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek. "Szacujemy, że propozycja może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców" - czytamy w informacji. Podobne rozwiązania funkcjonują we Francji i na Litwie.

MPIT podkreśla, że nowe przepisy ustalają termin składania oświadczeń dotyczących energii elektrycznej na 13 sierpnia 2019 r. Dotyczy to odbiorców końcowych, z wyjątkiem gospodarstw domowych (czyli z tzw. grupy G), niebędących średnimi i dużymi przedsiębiorcami. Odbiorcy ci będą mogli zostać beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r. pod warunkiem złożenia oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu.

Z kolei prawo do reklamacji - jak czytamy w informacji - będzie przysługiwać firmom zarejestrowanym w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmie jednak tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego Przykładowo - jak czytamy w komunikacie - np. mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności). Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jak zaznacza resort, regulacja obejmie ok. 2,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Podobne rozwiązania stosują np. Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja czy Włochy.

Pakiet wprowadza też rozszerzoną definicję rzemieślnika. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe nie tylko przez osoby zarejestrowane w CEIDG, ale też przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, lub członkowie rodziny, tj. małżonek lub krewni w linii prostej (wstępni lub zstępni). "Dzięki udziałowi w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem wartości danego biznesu i rodziny" - pisze MPIT.

Resort zaznacza, że jest to oferta dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania funkcjonują w Belgii i Austrii. Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje o tytule mistrza cukiernictwa. Umożliwi to prezentację przez przedsiębiorców kompetencji, które zostały potwierdzone przez izby rzemieślnicze.

Kolejne ułatwienie dotyczy pracowników gastronomii - PPP umożliwia im bowiem przebadanie się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają oni aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

Pakiet wprowadza też wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie. "Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców, która kończy się wobec nich egzekucją majątkową, nie zawsze jest przez nich zawiniona. Często jest ona wynikiem utraty płynności spowodowanej przez nierzetelność ich kontrahentów, którzy nie wykonują zobowiązań w ustalonych terminach" - informuje resort przedsiębiorczości.

Kolejne ułatwienia dotyczy sukcesji przedsiębiorstw. Po wejściu w życie przepisów, nowi właściciele unikną bardzo długiej procedury administracyjnej. Będą zobowiązani tylko złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa i przedstawić niezbędne uprawnienia i oświadczenia. W firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, możliwe będzie powołanie po śmierci jednego z nich na tymczasowego przedstawiciela. Ma on zadbać o majątek spadkobierców, a także - jak wynika z zapisów PPP - będzie wspierał bieżącą realizację planów przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. reprezentując spadkobierców przy podpisaniu umowy sprzedaży rzeczy w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Projekt przewiduje także ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych, ich cyfryzację oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności).

Nie będzie też - jak czytamy w informacji - obowiązku załączenia dokumentów, które są dostępne danej instytucji lub zawierają informacje, które może ona ustalić (np. zniesienie obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do egzaminu, przechowywane są w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

>>> Czytaj też: Polacy pokochali płatności BLIK-iem. Wybieramy go częściej niż karty płatnicze