„W lipcu na posiedzeniu Rady odbyła się gorąca dyskusja dotycząca kwestii wpłaty zysku NBP do budżetu państwa. Pojawiła się propozycja, by zmienić obowiązujące reguły wpłaty tego zysku. Obecnie NBP jest zobowiązany ustawowo do utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, która jest wykorzystywana w przypadku wystąpienia kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej, które mogłyby spowodować stratę” – powiedział Żyżyński.

„Dyskusja na Radzie dotyczyła tego, by w przypadku wypracowania przez NBP zysku księgowego, ale przy wystąpieniu konieczności utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego, część tego zysku mogła być odprowadzana do budżetu, a część przeznaczana na rezerwę. Chodzi o to, by nie przeznaczać całego zysku na rezerwę i zaakceptować ewentualny dłuższy okres odtworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka kursowego. RPP zwróciła się do prawników o analizy w tej sprawie. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte” – dodał.

Żyżyński nie jest jednak „specjalnie przywiązany” do nowych propozycji. Dodał, że RPP powinna dyskutować nad większym wsparciem dla gospodarki, wzorem luzowania ilościowego EBC.

„(…) Budżet państwa zyskałby na zmianie tych reguł relatywnie niewiele – góra 1-2 mld zł, co z punktu widzenia wielkości całego budżetu jest i tak niewielką kwotą. Powinniśmy jednak dyskutować ewentualne większe wsparcie gospodarki, wzorując się na luzowaniu ilościowym podejmowanym przez EBC czy inne banki centralne. Warto wspomnieć przypomnianą w holu NBP sentencję z 1828 r: +Ustanawiamy bank pod nazwiskiem Banku Polskiego, którego celem ma być zaspakajanie długu publicznego tudzież rozszerzanie handlu i przemysłu narodowego+. Stare, ale dobre” – powiedział.

Zgodnie z ustawą o NBP do 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP, 95 proc. rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

Reklama

W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP, ustawa o NBP zobowiązuje bank do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Tworzenie rezerwy nie może powodować straty roku bieżącego. Rezerwa jest wykorzystywana w przypadku wystąpienia kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej, które mogłyby spowodować stratę.

Wynik finansowy NBP za 2018 rok wyniósł zero złotych. Na taki wynik miało wpływ m.in. pojawienie się kosztów utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych na poziomie 3,9 mld zł.

W komunikacie NBP z kwietnia 2019 r. poinformował, iż proces dotwarzania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych do wymaganego poziomu, tj. kwoty niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegłych w wysokości 11,9 mld zł, będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)