"Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto, znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie 1 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania:

- Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15. a 18. rokiem życia) odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

- Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 pkt proc., a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono:

a) w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli  198,04 zł), czyli wzrost o 25 proc.;

b) w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł), czyli wzrost o 20 proc.;

c) w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł), czyli wzrost o ponad 16 proc.

- Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy - pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, tj. obecnie 198,04 zł.

- Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników w trakcie nauki zawodu jest konsekwencją reformy szkolnictwa zawodowego.

- Obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powoduje trudności po stronie pracodawców - w pozyskiwaniu pracowników, i absolwentów szkół – w znalezieniu miejsca zatrudnienia.

- Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z takiej refundacji będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy. 

>>> Czytaj też: Z bezrobocia do pracy. Oto najnowsze dane Eurostatu o zatrudnieniu w UE