Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa nowelizująca niektóre ustawy w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania trafi do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy umożliwią co roku wypłacanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich niezależnie od tego czy w danym roku wystąpi klęska żywiołowa. Na uruchomienie takich wypłat nie będzie potrzeba zgoda KE.

Ustawa zakłada, że zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich nie będą przekraczały 70 proc. tzw. koperty finansowej za dany rok. Wypłacane są one od 16 października do 31 listopada danego roku.

Nowe przepisy rozszerzają wymóg posiadania przez wnioskujących o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW 2014-2020 tytułu prawnego do działek rolnych, które są własnością Skarbu Państwa np. mogą to być grunty należące do samorządów czy Lasów Państwowych. Ma to przeciwdziałać zjawisku ubiegania się o przyznanie dopłat do bezumownie użytkowanych gruntów - zaznaczył Telus.

Ustawa ponadto uproszcza zasady funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w niektórych specyficznych sytuacjach, tj. w odniesieniu do małżonków i współposiadaczy jednego gospodarstwa rolnego.

Kolejnym ułatwieniem dla rolników jest wprowadzenie przepisów, które pozwalają na nadanie dodatkowego numeru identyfikacyjnego dla jednego gospodarstwa, tak by np. współmałżonek mógł skorzystać z programów pomocowych np. z dofinansowania na działalność pozarolniczą. Natomiast taki numer identyfikacyjny nie będzie uprawniał do otrzymania dopłaty bezpośredniej.

Nowe regulacje ułatwiają dostęp do uzyskania wpisu na listy dla osób, które mogłyby uzyskać uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego. Chodzi m.in. o skrócenie czasu dla zdobycia doświadczenia w doradzaniu przez osoby posiadające wyższe wykształcenie z 1 roku do 6 miesięcy.

W ustawie znalazły się przepisy dotyczące dodatkowej identyfikacji loch (poprzez kolczykowanie), po to by rolnik mógł otrzymać dopłaty do ich utrzymywania. Chodzi także o to, by były one hodowane w mniejszym zagęszczeniu.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki tłumaczył podczas prac nad ustawą w parlamencie, że Komisja Europejska pozytywnie odnosi się do polskiego wniosku dotyczącego takiego wsparcia hodowli trzody poprzez dopłaty do loch i w najbliższym czasie zostanie wydana na nie zgoda. Dopłata będzie wynosiła 600 zł do lochy, a pieniądze na ten cel będą pochodziły z przesunięcia środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady tzw. dobrostanu loch zostaną określone w stosownym rozporządzeniu. Wnioski o dopłaty rolnicy będą mogli składać od 15 marca 2020 r.

Ustawa ma wejść w życie 1 października br., z wyjątkiem przepisów dotyczących identyfikacji loch, które zaczną obowiązywać od 1 lutego 2020 r.

>>> Czytaj też: Ardanowski: Decyzja KE ws. zaliczek dopłat bezpośrednich pomoże rolnikom