Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) złożyły pozew dotyczący roszczeń wobec P.A. Nova związany z umową na roboty budowlano-montażowe przy rewitalizacji dworca Sosnowiec-Maczki, podała P.A. Nova. Wartość przedmiotu sporu to 6,7 mln zł. P.A. Nova uważa roszczenia za bezzasadne.

"Wartość przedmiotu sporu w pozwie PKP SA wynosi 6 695 823,63 zł. Przedmiotem pozwu jest żądanie przez powoda od emitenta zapłaty kwoty 3 891 500,00 zł tytułem części kary umownej za odstąpienie od umowy oraz kwoty 2 804 323,63 zł tytułem roszczeń odszkodowawczych powoda dotyczących zmian materiałowych, wycinki drzew i nadpłaty wynagrodzenia dokonanej przez powoda na rzecz emitenta" - czytamy w komunikacie.

P.A. Nova nie uznaje roszczeń PKP SA i uważa je w całości za bezzasadne.

"Ponadto zarząd emitenta zwraca uwagę, że spółka wystąpiła z pozwem przeciwko PKP SA o zapłatę kwoty 3 885 500,00 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia PKP SA w związku z naliczoną karą umowną za odstąpienie od umowy i pobraniem przez PKP SA środków z gwarancji dobrego wykonania umowy nr RW/GW/41/285/4004/2016 z dnia 12.08.2016 r. Przedmiotem w/w postępowania jest ustalenie przez sąd bezpodstawności naliczenia przez PKP SA kary umownej za odstąpienie od umowy" - czytamy dalej.

Rozstrzygnięcie sprawy z powództwa PKP SA w części dotyczącej kary umownej jest zależne od rozstrzygnięcia w sprawie z opisanego powództwa P.A. Nova, w związku z czym spółka będzie wnioskować o zawieszenie postępowania z powództwa PKP SA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia tego postępowania, podano także.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu w księgach spółki widnieje rezerwa w wysokości 3 891 500,00 zł, która w ocenie zarządu pokrywa ryzyka wynikające z potencjalnych dodatkowych kosztów związanych z rozstrzygnięciem sporu" - podsumowano.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)